Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv nox kangz tov đrox hangr ntơưv nênhs M’nông

25/01/2017 07:44 G1T+7

Chi bôx jos Bu P’râng, xar Đăk N’Drung (Plơưr car thênhx, blôngx jâuz laz, lưs az, điz az, blôngx jâuz laz lâul… lo nênhs M’nông saiz zos sanv vâts muôx nux grê tov hangr jôngr. Ntơư por lênhx zos chor nguên liêus zôngv uô ntâu zangv nox, đôcx đaor. Nênhs M’nông tsi tangs sir zôngv cxuô zangv nguên liêus ntơưv jâuz, đrox tsuôk hangr jôngr hur pluôs nox cxuô hnuz mas tsinhv zov chênhr chia uô lêr vâts muôz côngv, nox hâuk hur hnuz lêr, tsaz, hôix truênx thôngr

“Canh yâuv” zos zangv nox truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

Trơưs tsưr ziv ntơưv nênhs M’nông, “canh yâuv” jông yuôx cxangz nzir đangs jul, khu tsangv plăngz, jông kâul chơưr, los six jông tsuô chor pux nhiar shang nhuôs, nênhs lâul tsi muôx jul haz chor nhuôs nangz kang… Cxuô zangv chia uô zangv nox “canh yâuv” nuôr zos jâuz laz, plơưr car thênhx, lưs az, hur txoz njuôz haz njêl hangr đêx (los sis grax iz cxa nangs hangr jôngr). Thâuv nzur txus nuôr, saiz mas nênhs M’nông tưs tưz pâuz uô haz saiz nuôr zos zangv nox nhiav, sưs li iz zangv nox đăcx sanv ntơưv zus minhx cxưx.

Cxuô zangv nguên liêus chia uô canh yâuv zos jâuz laz mos, njêl đêx, plơưr car thênhx, hor txoz njuôz, lưs az hangr jôngr

Uô kang lo sơ tsêr, cxuô zangv nguên liêus lo muôz tsuô hur trăngx shông lôx ô ntêr muôx 1m

Trăngx shôngz lôx ô lo chi sâuv kror chuz muôx 30 phut. Thâuv chi tsuv tik tsi tsês chia trăngx shông tsi cuz nhiaz haz cxuô zangv sangz hur sar cxuô

“Canh yâuv ” kangz tros haz az tsơưr… los six nhiav sâuv tsuv mor truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

“Điz az hangr jôngr” –zangv nox, uô yuôx jông ntơưv nênhs M’nông

Thâuv muôx kruô, nênhs M’nông môngl pês hangr jôngr nrar zangv txir zâu, hinhx thon ntêr, muôx tsus az li điz az mas lo hu uô điz az hangr jôngr. Điz az hangr jôngr zos txir mangz kuôr uôz langs, iz zangv mangz, muôx ntâu chik. Txir hinhx elip haz muôx hinhx tov đrâu jông luz tâuz, thâuv zâu njuôz (thâuv sar laz, tsi cxoz nox), ntêr 3 – 5 cm, muôx 10 cangz đrênhx, ntâu nôngz… Blôngx haz txir njuôz zôngv uô jâuz hâu, ciz, uô cuô nox langx khav, kangz lus ndâux. Nuôr tsinhv zos yuôx nox khu moz cuz chêr, khu sôt, đơưk nkrêk, khu lov, khu gru…

Điz az hangr jôngr muôx tsus az, nênhs M’nông has mas thâuv nox tangs mas hâuk đêx, hâuk trax, nox mor por lênhx nor kangz ndâux

Nênhs M’nông muôz njêl đêx nhôngl chuz sar, chi sar jos sâuv ndeik tơưk uô cênhz điz az hangr jôngr njuôz nru nôngz

Zangv nox nuôr lo uô sai chia điz az tsi sar đhâu hưr, pôngz tangs chor vix đăcx trưng ntơưv nguên liêus

Zangv nox ntơưv điz az hangr jôngr zos iz hur chor đăcx sanv hur pluôs nox ntơưv nênhs M’nông

H Mai

655
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.