Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê ntơưv mô hinhx chos phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk

25/01/2017 07:44 G1T+7

Chuôz zis zơưv Nông Văn Lê, hair nênhs Nduôr kâuz nhoz jos Đâmx Giov, xar Thuâns Hax (Đăk Song) zos iz hur chor chuôz zis ntâu ntêx hur hlôngr chos phưx txoz lơưr mô hinhx sinh hocx trơưs fangz truôx đrênhk haz tưz uô lo tar.

Chia chos phưx txoz trơưs mô hinhx sinh hocx, zơưv zov chênhr sir zôngv qir hưur cơ, zôngv ts ơưs yuôx por vêv kôngz, qir hoar hocx. Cxuô ntu uô hlôngr angr, yuôx tuô cangz moz, mfông qir… zơưv por lênhx sir zôngv tsêr phâmv sinh hocx. Tsưr ziv chos nuôr tsi tangs pangz phưx txoz phuôv tsangr, hluz jông mas tsinhv por vêv môi trươngx, cân băngx sinh thair, jangv lo tinhx tsangs cis moz. Nhis nuôr zơưv Lê phuôv tsangr mô hinhx sâuv thangx angr đangr 5 ha, hur ntơư muôx 4.000 tsoz phưx txoz txi shông tiv 2 đrul sâu lo fênhx đrăngz 5 kg/tsoz, sâu lo yênhx tiv nhiax. Zơưv chuôz zis tsinhv tangz tov cxiv tsang mô hinhx chos phưx tsoz sinh thair, cxu haz tsês hlo qir haz yuôx hoar hocx hur tangs nro cxuô ntu. Tsi tangs por vêv lo vangx phưx txoz truôx đrênhk, zơưv chuôz zis tsinhv lo joanh nghiêps (Công ti TNHH Hương Sơn Hax) pangz zuôr sanv phâmv grê saz đuô thix trươngx txix 10% (thâuv phưx txoz tưz lo sox njuôl haz lo huv phưx txoz sinh hocx), haz muôs tsuô thix trươngx châu Âu. Nuôr tưz lo saiz zos iz hur chor mô hinhx điêmv uô trơưs môir liên cêt “4 tsêr” (tsêr kôngz – tsêr têz qơưs – tsêr khoa hocx – tsêr joanh nghiêps) uô muôx thangx tsangv nguên liêus muôx nux grê jông, truôx đrênhk cênhz joanh nghiêps sâu zuôr haz muôs, tsêr biênr haz sir zôngv truôx sâuv thangx tsangv xênhr.

Uô kangz lo pangz cir thuôx, môngl saiz cơưv, shông 2011, zơưv Lê chos siv 200 tsoz phưx txoz đrul cui trinhx tu trơưs tsêr phâmv sinh hocx

 

Zơưv đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx đrul ndok lol hur angr pangz uô muôx nux grê chia tu phưx txoz

Sos li chor vangx phưx txoz chos trơưs phương thưc truênx thôngr mas vangx phưx txoz ntơưv zơưv chuôz zis muôx moz tsơưs, blôngx tuôz haz njuôz đuô, tiv zix mas tsi muôx moz tuôs sai, tuôs kênhz

Zơưv chos ndix  ntông nhôngl cênhz ndix bê tông chia cê trôngl yangr tangz sis tsinhv uô lo hangx huv, cêv khaz

H Mai

1,295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.