Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jưs anr 3EM: Pangz tsôngv box “krâuz nur njêl” muôx nux grê

25/01/2017 07:44 G1T+7

Trơưs Ban Cangr Jưs anr 3EM xênhr Đăk Nông, txix shông 2011 txus nuôr, Jưs anr 3 EM (cxiz chênh rnăng lưx cinh têr truôx đrênhk tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs) tưz kra uô haz cxiv tsang lo 160 pơưk côngv nhiav, đrul 3.205 thanhx viên thuôx 7 zangv nux grê sâuv 23 xar ntơưv 5 hênhx: Đăk R’lâp, Đăk Glong, Tui Đưc, Đăk Song haz Krông Nô.

Mênhx pêv, Jưs anr tưz cxiv tsang lo 147 công trinhx cơ sơv hax tângx sưs li luôv cxêik, mox nhêx cêr jêx jos, cxiv tsang tsêr cơưv, uô pangs cưx đêx…; krêz ntâu lơp khuênr nông, pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr; pangz pênhr txaik, nôngz tsax nôngz kôngz haz ntâu mô hinhx, tiêuv jưs anr… Uô kangz muôz trơưs khoa hocx cir thuôx ntơưv jưs anr 3EM lus uô nox, kôngz lông tưz txi ndư đuô, sâu lo fênhx đrăngz cxuô chuôz zis ntơưv tuv, pơưk hur thangx tsangv jưs anr txix 78,6 chơưx nhiax/tsêr (shông 2011) ndê txus 123,3 chơưx nhiax/tsêr (shông 2015). Chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs sâu lo jê 92,5 chơưx nhiax/tsêr ntơưv chos kôngz (shông 2015). Iz fangz, chor chuôz zis ntơưv tuv, pơưk zus nôngl, kaz, buô, yik, nhux đangs ntơưv jưs anr 3EM phuôv tsangr ntâu haz cxangz nzir thu nhâps tsuô pêx xinhv. Chor chuôz zis pluôs hur thangx tsangv jưs anr shông 2011 zos 43,4% txus shông 2016 grêl yuôr 27,8%.

Txix shông 2011 txus tangs shông 2016, Jưs anr 3EM tưz krêz lo 971 lơp khuênr nông tsuô chor chuôz zis, pơưk thuôx thangx tsangv jưs anr ntơưv xênhr

Nênhs kôngz xar Quangv Khê (Đăk Glong) lo Jưs anr 3EM pangz mair luôv cax phê

Lo Jưs anr 3EM kra chos haz tu, ntâu ziv nênhs kôngz tưz chos nôngz kos laz Nhâts Banv ntơưv xar Quangv Tâm (Tui Đưc) sâu lo ntâu nux grê jông

Xar Tân Thanhx (Krông Nô) lo Jưs anr 3EM đâux tư cơ sơv hax tângx pangz pêx xinhv môngl lus jôngx ziv

Jưs anr 3EM pangz uô cưx đêx đamv bov đêx chia tsuôk kôngz ntơưv xar Đăk R’tih (Tui Đưc)

A Trư – Hồ Mai

769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.