Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz sâuv kuz qơư anh hungx N’Trang Lơng

25/01/2017 07:44 G1T+7

Joss Bu Nơr haz Bu Mê Ra, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos qơư sơưr khơiv nghiar tangr thưx dân Phap tsinhz têz qơưs ntơưv anh hungx minhx cxưx N’Trang Lơng.

Xar Đăk R'tih muôx 2.274 tsêr, 9.020 ntâu tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs txir 75%. Thâuv ntêx, viv trinhx đôx kêl, tâps cuanr canh tac kuz mas pux tuz nhuôs luz nênhx njiz ntâu txov nhêv, chor chuôz zis pluôs ntâu, tsôngv box tsinhr yaiz plăngz tsuô luz six mor tangs… Hur chor shông đhâu, lo pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs ntơưv chor tsangz cxênhx, jưx anr pangz, đrul trâu saz, ndi trux hur uô nox uô hâuk mas pêx xinhv luz nênhx ziv hnuz tưz hlôngr yaz. Nhis nuôr, ntâu ntu cêr đhâu jêx jos tưz lo luôv mox nhêx, cưx đêx, pangx tênhz lo đâux tư tuôv cxix…, chia pêx xinhv jôngx ziv uô nox uô hâuk, cxang nzir nhiax txas. Zos li, chor chuôz zis pluôs txu grêl sai đhâu cxuô shông, chor chuôz zis muôx, pluô nux yangx 11%; sâu fênhx đrăngz lo 18 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; shuv xinhz hur shông cơưv lo 100%. Ntâu ziv tưz uô lo tsêr đangr pho, zuôr lo cxuô zangv, mair moc sir zôngv haz uô nox uô hâuk; pêx xinhv luz nênhx ziv hnuz tưz lo nox tsâu, nangr sur.

Nhuôs zâu lo zov chênhr, chia cơưv shuv

Pêx xinhv chos sis shơư txir lưl kâuz mangz sâuv angr nhiar chos cao su chia cxangz nzir nhiax txas

Tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Đach zus tsax cxu chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Cao su zos ntông chos zov chênhr lo trôngx qơư khuênr khich pêx xinhv chos

Ntâu net văn hoar, lêr hôix truênx thôngr lo pêx xinhv nhoz cxuô jêx jos phuôv tsangr, tuôr tsês

Caz trung tâm xar lo cxiv tsang chia pêx xinhv lo muôs zuôr hangx huv

Câuv ntâu km cêr môngl lus jêx jos tưz lo luôv mox nhêx

Chuôz thênhx muôx, ntâu ziv tsôngv box tưz uô lo tsêr truôx khor, đangr pho

Y Krắk

736
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.