Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv Khơih uô pluô nux ntơưv chos kôngz

25/01/2017 07:44 G1T+7

Tix lâul Điêuv Khơih (zus shông 1977), hair nênhs M’nông nhoz jos Me Ra, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) uô pluô nux zos chos ntâu zangv kôngz. Thâuv phaiz chuôz, lo nav txir phaiz 1 ha angr caf phê haz 2 ha angr không chia uô nox. Xuz thơưx chuôz zis tix lâul njiz ntâu txov nhêv lus cir thuôx chos, pênhr đâux tư…

Tu trơưs cir thuôx mas vangx cax phê ntơưv tix lâul Điêuv Khơih chuôz zis sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

Jê nuôr, zos lo Têz qơưs zov chênhr krêz ntâu lơp kra cir thuôx chos kông, tu tsax haz pangz chia txaik pênhr ưu đair, tix lâul Điêuv Khơih tưz xair chos ntâu zangv kôngz chia lo sâu thơưk shông tsuô vangx tsêr. Zos gruôl, trâu saz, tix lâul oz nav txir tưz krêz cxangz, zuôr nzir angr chia uô nox. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 4 ha cao su, 2 ha cax phê shơư điêux, 700 tsoz phưx txoz haz 3 sox angr lax chos lo 2 chiv/shông. Zos đâux tư, tu trơưs cir thuôx mas fênhx đrăngz iz shông, tưz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo 200 chơưx nhiax. Txix ntơư, tix lâul chuôz zis tưz muôx nhiax zus tuz nhuôs cơưv ntơưr, uô pluô nux zos chai haz lo côngs nhênhx zos Tsêr nênhs kôngz uô nôx uô hâuk coz cxênhx xênhr, ntu 2012 – 2016.

Nhis nuôr tix lâul chuôz zis muôx 2 ha cao su cinh joanh haz 2 ha cao su 2-3 shông

A Trư

4,699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.