Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong: Ntâu ndi trux hur sưs nghiêps zor zux mâmx non

25/01/2017 07:44 G1T+7

Zos iz hênhx pluôs tangz sis chinhr cuênx trôngx qơư haz nganhx zor zux hênhx Đăk Glong los six zov chênhr đâux tư tsuô zor zux mâmx non.

Chor shông đhâu, mangx lươir zor zux, cui mô tsêr cơưv cxênhx mâmx non ziv hnuz tưz truôx, tsât lươngs zor zux ziv hnuz ziv jông; cơ sơv vâts tsât, trang thiêt bix sir zôngv, cxuô zangv zuôr uô si pangz mangx tsuô hoatx đôngx cơưv shuv, zuôr uô si cơ banv txâus tsuô hoatx đôngx tu, zor zux nhuôs zâu. Shông cơưv kror đhâu, tangs nro hênhx Đăk glong muôx 14 tsêr mâmx non đrul 121 pơưk, lơp. Tangs nro chor nhuôs zâu tuôx cơưv ntơưr zos 3.585 tus nhuôs, cxangz 402 tus nhuôs so li shông cơưv uô ntêx; hur ntơư, nhuôs zâu tsôngv Mas, M’nông, Ê đê zos 1.194 tus nhuôs. Tiv lêx nhuôs 5 shông tuôx cơưv zos 1.427/1.445 tus nhuôs, lo 98,8%. Hênhx tưz uô tar phôv câps zor zux mâmx non tsuô nhuôs 5 shông hur shông 2016. Viv thangx tsangv đangr, phênhv ntâu nhuôs môngl cơưv đêz mas hênhx zov chênhr cxiv tsang tsêr cơưv banr tsur. Nhis nuôr, 7 tsêr mâmx non por lênhx muôx kror chuz nox huv tsinhr, đamv bov vêv xinhz an toanx thưx phâmv. Chor nhuôs lo nox banr tsur zos 1.497 nhuôs, lo 41,5%. Tiv lêx nhuôs sui jinh jươngr yuôr 5,1%, txu 1,9% so li shông cơưv uô ntêx… Tangs nro hênhx muôx 245 canr bôx, cưs kra, nhân viên cxênhx cơưv mâmx non lo huv haz yangx huv.

Tsêr mâmx non Hoa Hôngx, xar Quangv Khê lo huv têz qơưs

Cươv ntơưr tangs chor cưr tsinhv lo uô si

Ntâu qangr tsưc năng lo cxiv tsang lo jông tsuô chor cưr cơưv shuv, uô si

Chor cưs kra ntơưr tsinhr sangr taos haz uô cxuô zangv cơưv shuv, uô si tsuô nhuôs zâu

Shông cơưv 2016 – 2017, Tsêr Mâur zor Hoa Sen, xar Đăk P'lao muôx 157 tus nhuôs cơưv banr tsur (114 tus nhuôs MCNT), cxangz 57 tus nhuôs so li shông cơưv uô ntêx

100% nhuôs zâu lo njuôl saiz biêuv đôx, cir, njuôl đangs jul đinhx cix

H Mai

1,007
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.