Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong: Âk nau plăch rgâl mhe tâm nau pah kan ntĭm kon se jê

25/01/2017 07:44 G1T+7

Lah du n’qual gĕh nau rêh o-ach khă nĕ ntŭk kan ma bu nuyh bon lan n’hanh m’bŭch kan ntĭm nti n’qual Dak Glong uănh kh’lay ngăn tâm nau pah kan ntĭm kon se jê.

Tâm ăp năm lĕ lăn, nau pah kan ntĭm nti, wâl sam bŭt, jrô nti ma phung kon se jê lơ nar lơ đăp mpăn, nau ntĭm nti sam bŭt lơ nar lơ hao; ndu ndơ dŏng ntĭm nti, wâl sam bŭt, jrô nti, ndơ pâl ân kon se nti, pâl lĕ bư gĕh ntŭk pâl nti uĕh tâm nau kan mât mray, ntĭm kon se. Kơp êng năm nti mhe aơ, lam n’qual Dak Glong gĕh 14 wâl sam bŭt kon se jê nti đah 121 ntŭk nti, jrô nti. Lĕ rngôch kon se jê hăn nti sam bŭt gĕh 3.585 kon se, hao 402 kon se đah năm nĕ đâ; tâm nĕ, kon se jê bon lan kon bu nong iê bu nuyh la 3.268 nuyh, tâm nĕ oh kon bon lan Mạ, Bu Nong, R’đê gĕh 1.194 nuyh. Rnoh kon se jê 5 năm hăn nti sam bŭt lah 1.427/1.445 nuyh, gĕh 98,8%. N’qual lĕ pah kan ân jêh nau kan ân kon se tâm dâng 5 năm hăn nti sam bŭt lĕ rngôch tâm năm 2016. Yor n’qual huy, gĕh âk kon se nti hăn ti sam bŭt ngai đah wâl nĕ n’qual lĕ ndâk nkra wâl sam bŭt nti n’hanh gŭ rlu nti. Abaơ 7 wâl sam bŭt kon se jê lĕ gĕh wâl sa uĕh, kloh mô gĕh bő ndu ndơ sa. Rnoh kon se jê nti, gŭ rlu jêh nti lah 1.497, gĕh 41,5%. Rnoh kon se rgay săk jăn hôm e 5,1%, trŭnh 1,9% đah năm nti nĕ đâ… Tâm lam n’qual gĕh 245 kan bộ, nai ntĭm, bu nuyh kan ân wâl sam bŭt kon se jê nti kơp di n’hanh lơ nau kan kơp di.

Wâl sam bŭt kon se jê nti Hoa Hồng, xă Quảng Khê kơp di wâl sam bŭt uĕh tâm bri dak

Bơh đah mông nti kon se hôm dơi m'ak pâl

Âk jrô ntĭm nti dơi ndâk nkra gơi gĕh ntŭk nti, ntŭk pâl uĕh ma kon se nti

Nai ntĭm gĕh âk ngăn nau mĭn nkra n’hanh bư ndơ dŏng nti, ndơ pâl ân kon se

Năm nti 2016 – 2017, Wâl sam bŭt Kon se jê nti Hoa Sen, xă Dak P’lao gĕh 157 kon se nti, gŭ rlu ta wâl sam bŭt (114 kon se nti kon bu nong iê bu nuyh), hao 57 nuyh đah năm nti lor nĕ đâ

100% dơi nai ntĭm ksiêm nau hao têh, kân jâk săk, khăm nau ji ăp tâ

H Mai

1,271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.