Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lêr “Lu Xưv Cangz” hâur shông yaz ntơưv nênhs Môngz nhoz xar Đăk Nia
 • 25/01/2017 07:44
 • Tưz sưs li cxuô zangv minhx cxưx, iz shông tsaz txus, ntux krêz yaz, nênhs Mông tror kangz uô lêr “Lu Xưv cangz” iz jas (zos hlôngr ntơưv Xưv cangz yaz). Nhis nuôr, nhoz jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia nghiar) muôx 3 xênhv nênhs Môngz: Xênhv Shungx, xênhv Hơưx haz xênhv Hangv tsinhv tuôr lo lêr “Lu Xưv cangz” hâur shông yaz.
 • Chor nênhs têk txơưx
 • 25/01/2017 07:44
 • Hur luz nênhx chiax nhoz ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr, âm nhacx zos iz phênhv tangr tưs tưz tsuv muôx, đhâu ntơư tưz zos zangv banv săc ntơưv iz zangv minhx cxưx. Iz minhx cxưx muôx ntâu nhacx cus, zos chor bôx tsông, bôs hluô haz bôs pang.
 • Lov jêv ntưl suôz đruôl chiêng sâuv thangx angr Nâm Nung
 • 25/01/2017 07:44
 • Trơưs pus H’Thương, Phor Tsuv tinhx WBPX xar Nâm Nung (Krông Nô), nhis nuôr, xar Nam Nung muôx 3 đôix đruôl chiêng ntơưv minhx cxưx M’Nông nhoz jos Ja Rah, Dôc Ju haz jos Nam Tiênr tuôr truôx hoatx đôngs tsi tsês. Hur ntơư, jos Ja Rah tưz cxiv tsang lo câu lacx bôx đruôl chiêng – hu gâux dân ca đrul 15 nghês nhân.
 • Jêx jos yaz Bu N’doh
 • 25/01/2017 07:44
 • Jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) nhis nuôr muôx 113 tsêr, 636 tus nênhs, tiv zix zos tsôngv box M’nông, Nduôr, Hoa… nhoz.
 • Bir thư chi bôx Điêvu Ben uô ar tsov
 • 25/01/2017 07:44
 • Shông 2001, zơưv Điêuv Ben, zus shông 1967, hair nênhs M’nông, Bir thư Chi bôx jos Ja Lur A, xar Quangv Tân (Tui Đưc) lo cêt napx Đangv.
 • Jos Bu P’râng cxiv tsang chi bôx hur saz muôx jul
 • 25/01/2017 07:44
 • Chi bôx jos Bu P’râng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 6 đangv viên minhx cxưx M’nông, hur ntơư muôx 4 đangv viên pux. Jos Bu P’râng nhis nuôr muôx 51 tsêr, yangx 257 tus nênhs, 90% zos minhx cxưx nênhs tsơưs…
 • 10 xưv cxênhx hur xênhr nto bê shông 2016
 • 25/01/2017 07:44
 • 1. Đrul tangs nro têz qơưs, xênhr Đăk Nông tưz tsov cưv tar jas bâu xcưv đaix biêuv Cuôr hôix (ĐBCH) khoar XIV haz đaix biêuv HĐPX cxuô cxênhx ntu 2016-2021 tsuô hnuz 22/5. Tangs nro xênhr 99,55% cưv tri môngl tso flâur, tsang 6 ĐBQH khoar XIV, 53 đaix biêuv HĐPX xênhr, 285 đaix biêuv HĐPX cxênhx hênhx, 2.078 đaix biêuv HĐPX cxênhx xar.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.