Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Điêuv Khơih uô pluô nux ntơưv chos kôngz
 • 25/01/2017 07:44
 • Tix lâul Điêuv Khơih (zus shông 1977), hair nênhs M’nông nhoz jos Me Ra, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) uô pluô nux zos chos ntâu zangv kôngz. Thâuv phaiz chuôz, lo nav txir phaiz 1 ha angr caf phê haz 2 ha angr không chia uô nox. Xuz thơưx chuôz zis tix lâul njiz ntâu txov nhêv lus cir thuôx chos, pênhr đâux tư…
 • Trung đoanx 726: Chos ntâu zangv kôngz
 • 25/01/2017 07:44
 • Trung đoanx 726 (Binh đoanx 16) nhoz sâuv thangx tsangv xar Quangv Trưx haz Quangv Tâm (Tui Đưc) muôx hâux lưv uô jưs anr phuôv tsangr cinh têr – xar hôix, cuôr phongx – an ninh, pangz pêx xinhv cxuôv yaiz txu pluôs nhoz thangx tsangv buôs đriv.
 • Jưs anr 3EM: Pangz tsôngv box “krâuz nur njêl” muôx nux grê
 • 25/01/2017 07:44
 • Trơưs Ban Cangr Jưs anr 3EM xênhr Đăk Nông, txix shông 2011 txus nuôr, Jưs anr 3 EM (cxiz chênh rnăng lưx cinh têr truôx đrênhk tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs) tưz kra uô haz cxiv tsang lo 160 pơưk côngv nhiav, đrul 3.205 thanhx viên thuôx 7 zangv nux grê sâuv 23 xar ntơưv 5 hênhx: Đăk R’lâp, Đăk Glong, Tui Đưc, Đăk Song haz Krông Nô.
 • Cxangz đangs jul pangz Đăk Nông txu pluôs truôx đrênhk
 • 25/01/2017 07:44
 • Hâur shông 2014, Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên lo kra uô sâuv thangx tsangv pêz xênhr, muôx chor hơpx phênhv tsinhv li: Tiêuv jưs anr đâux tư cơv has tângx; an ninh lương thưcx haz jing jươngr; liên cêt thix trươgx; hlôngr cơ sơv has tângx siz txuôs nhoz cxênhx xênhr; cxangz nzir năng lưcx tsuô canr bôx cxuô cxênhx…
 • Cô zor Thix Phươngs tangs saz viv shuv xinhz
 • 25/01/2017 07:44
 • Shông 2013, cô Thix Phươngs, minhx cxưx M'nông tuôx nhênhx uô hâux lưv ntơưv Tsêr Tiêuv hocx Kim Đôngx (phân hiêus 2) nhoz jos Tân Lâps, xar Đăk Ngo (Tui Đưc).
 • Trams Y têr xar Nam Xuân uô jông njuôl khu moz
 • 25/01/2017 07:44
 • Nam Xuân zos xar thangx tsangv 3, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs txir 70% tuôz nênhs, yuôr phiv liv hur sir zôngv jix vux y têr. Viv li, hâux lưv tu đangs jul xuz thơưx tsuô pêx xinhv lo Trams Y têr xar Nam Xuân (Krông Nô) zov chênhr.
 • Chor pangx nhoz jêx jos
 • 25/01/2017 07:44
 • Hur Hôix nghis chuôz kruôs canr bôx jêx jos tiv zix thangx tsangv Têi Nguên jas tiv I uô tsuô hur hli 9 kror đhâu, pêz xênhr muôx 27 tus zos Bir thư chi bôx, Thơưx ban hâux lưv măts tsâns, tsưr jêx jos tiv zix lo yangx côngz, chuôz kruôs. Tiv zix, hur ntơư muôx 3 tus pux minhx cxưx nênhs tsơưs uô Bir thư chi bôx ntơưv jêx jos. Nôngz nhôngl đhâu, chor pux Bir thư chi bôx nuôr tưz sir jul, hlang đhâu tsov nhêv, năng đôngx muôx tsưr ziv, trâu saz uô ntâu phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, pangz mangx tsuô phuôv tsangr tsongs ntơưv trôngx qơư. Chor nênhs ntơư tưz pangz ntâu hur hâux lưv cxuôv yaiz txu pluôs, cxiv tsang chuôz thênhx, tuôr truôx banv săc văn hoar… ntơưv cxuô trôngx qơư, tiv zix mas nhoz tu nhoz đêz, thangx tsangv muôx minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz chôngz.
 • Zangv nox kangz tov đrox hangr ntơưv nênhs M’nông
 • 25/01/2017 07:44
 • Chi bôx jos Bu P’râng, xar Đăk N’Drung (Plơưr car thênhx, blôngx jâuz laz, lưs az, điz az, blôngx jâuz laz lâul… lo nênhs M’nông saiz zos sanv vâts muôx nux grê tov hangr jôngr. Ntơư por lênhx zos chor nguên liêus zôngv uô ntâu zangv nox, đôcx đaor. Nênhs M’nông tsi tangs sir zôngv cxuô zangv nguên liêus ntơưv jâuz, đrox tsuôk hangr jôngr hur pluôs nox cxuô hnuz mas tsinhv zov chênhr chia uô lêr vâts muôz côngv, nox hâuk hur hnuz lêr, tsaz, hôix truênx thôngr
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.