Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðiểu Khơih bư ndrŏng yor bư mir jan ba
 • 25/01/2017 07:44
 • Nô Ðiểu Khơih (deh năm 1977), Bu Nong ta bon Bu Me Ra, xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức) bư ndrŏng yor tăm ăp ntil tơm. Ntơm ndâk njêng nau kan, dơi mê mbâ ân du hec ta neh ca phê n’hanh 2 hec ta neh nđâp gơi bư mir jan ba. Ntơm sa ơm, rnăk nô gĕh âk ngăn nau jêr jŏk tăm tơm, mô tŏng prăk dŏng kan…
 • Trung đoàn 726: Gĕh tăm âk ntil tơm tăm
 • 25/01/2017 07:44
 • Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) gĕh mpôih ka han ta bar xă Quảng Trực n’hanh Quảng Tâm (Tuy Ðức) way pah kan gơi n’hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, mât uănh ân đăp mpăn bri dak, kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot gơi trŭnh o-ach tâm ntŭk mpeh n’har bri.
 • Nau kan 3EM: Kơl bon lan “tong nđar ka” uĕh
 • 25/01/2017 07:44
 • Tĕng M’bŭch Mât uănh Nau kan 3EM n’gor Dak Nong, ntơm năm 2011 tât abaơ, Nau kan 3EM (n’hao nau dăng wăng sa nâp knơm ma bon lan kon bu nong iê bu nuyh) lĕ dơi ndâk pah kan n’hanh ndâk njêng gĕh 160 phung kan gĕh nau ŭch kan ndrel, đah lơ 3.205 bu nuyh kan tâm 7 ntil nau kan tâm lam 23 xă ta 5 n’qual: Dak R’lâp, Dak Glong. Tuy Ðức, Dak N’Soong n’hanh Krông Nô.
 • Gĕh tay nhâm kơl Dak Nong ân trŭnh nau o-ach nâp phĭt
 • 25/01/2017 07:44
 • Bôk năm 2014, Nau kan ân Trŭnh nau o-ach mpeh Tây Nguyên dơi ndâk kan tâm lam n’gor he, gĕh âk nau pah kan ndrel tâm ban: Nau kan jê ndâk nkra gung trong, ngih wâl; ân đăp mpăn gĕh ndu ndơ sa n’hanh ndơ dŏng sa uĕh ma săk jăn; tâm rnglăp nau kan tăch rvăt; nkra tay gung trong, ngih wâl ta gưl n’qual; nau n’hao blau kan ma ăp ntŭk kan…
 • Saơ n’sĭt uĕh tâm nau kan tăm tiêu ân zŏ uĕh
 • 25/01/2017 07:44
 • Rnăk nô Nông Văn Lê, bu nong Tày ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) jêng du rnăk pah kan lor tâm nau kan plăch rgâl tăm tơm tiêu tĕng nau kan sinh học tăm tiêu ân zŏ uĕh n’hanh lĕ gĕh pah kan uĕh ngăn.
 • Ăp bu nuyh pah kan uĕh tâm bon lan
 • 25/01/2017 07:44
 • Ta tâ Rbŭn rnê kán bộ thôn, bon pah kan uĕh mpeh Tây Nguyên tâl I dơi ndâk tâm khay 9 mhe aơ, n’gor he gĕh 27 nuyh lah bí thư chi bộ, kô ranh phung kan mặt trận, kô ranh thôn, bon pah kan uĕh dơi bu rnê, ân sam bŭt rnê. Tâm nĕ, gĕh 3 nuyh bu ur lah kon bu nong iê bu nuyh pah kan bư bí thư chi bộ thôn, bon. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp bu ur kan bí thư chi bộ aơ lĕ nsrôih hô ngăn tâm nau pah kan, găn nau jêr zŏk, gĭt mĭn tâm nau kan, lĕ nhâm kan tâm ăp ntil nau kan tâm rlong mêr bri dak, suy kơl kh’lay ngăn tâm nau kan lâm ji ngot trŭnh o-ach, ndâk njêng nau wăng sa, prăp mray uĕh nau way ơm kăl e… tâm ăp bon lan, tâm nĕ gĕh ăp ntŭk vêch, ngai, ntŭk gĕh âk bon lan kon bu nong iê bu nuyh rêh.
 • Lĕ ma nau uĕh kho ao soh mbăn kăl e bu nong iê bu nuyh Dak Nong
 • 25/01/2017 07:44
 • Tâm lam n’gor Dak Nong gĕh dăch tât 40 bu nong iê bu nuyh đah dăch tât 180.000 rbăn bu nuyh rêh. Ăp bu nong gĕh nau way uĕh êng tĕng bu nong nĕ tâm ban lah nau ngơ, na nchih, nau rêh ôi mhau, kho ao soh mbăn, nau way bư brah – nau way rêh…
 • Trau sa kah tâm bri bơh bu nuyh Bu Nong
 • 25/01/2017 07:44
 • Lêl, n’ha biăp, blân tăng, play mpang, n’ha bôt ngot bri (tâm ban n’ha biăp, dŏng n’ha kranh gơi bư trau biăp pŭ)… dơi bu nuyh Bu Nong uănh ndu ndơ kh’lay bri yôk njêng ân. Nĕ jêng ndu ndơ dơi bu dŏng gơi gâm trau sa, kah ơm kăl e. Bơh đah dŏng ăp ntil n’ha si gâm bư trau sa ôi mhau, bu nuyh Bu Nong hôm e uănh kh’lay ngăn trau sa aơ gơi dŏng bư brah, dŏng sa tâm mông tâm nsông, yan têt, rbŭn pâl rlưn ơm kăl e.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.