Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Ðiểu Khơih bư ndrŏng yor bư mir jan ba
  • 25/01/2017 07:44
  • Nô Ðiểu Khơih (deh năm 1977), Bu Nong ta bon Bu Me Ra, xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức) bư ndrŏng yor tăm ăp ntil tơm. Ntơm ndâk njêng nau kan, dơi mê mbâ ân du hec ta neh ca phê n’hanh 2 hec ta neh nđâp gơi bư mir jan ba. Ntơm sa ơm, rnăk nô gĕh âk ngăn nau jêr jŏk tăm tơm, mô tŏng prăk dŏng kan…
  • Trung đoàn 726: Gĕh tăm âk ntil tơm tăm
  • 25/01/2017 07:44
  • Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) gĕh mpôih ka han ta bar xă Quảng Trực n’hanh Quảng Tâm (Tuy Ðức) way pah kan gơi n’hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, mât uănh ân đăp mpăn bri dak, kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot gơi trŭnh o-ach tâm ntŭk mpeh n’har bri.
  • Nau kan 3EM: Kơl bon lan “tong nđar ka” uĕh
  • 25/01/2017 07:44
  • Tĕng M’bŭch Mât uănh Nau kan 3EM n’gor Dak Nong, ntơm năm 2011 tât abaơ, Nau kan 3EM (n’hao nau dăng wăng sa nâp knơm ma bon lan kon bu nong iê bu nuyh) lĕ dơi ndâk pah kan n’hanh ndâk njêng gĕh 160 phung kan gĕh nau ŭch kan ndrel, đah lơ 3.205 bu nuyh kan tâm 7 ntil nau kan tâm lam 23 xă ta 5 n’qual: Dak R’lâp, Dak Glong. Tuy Ðức, Dak N’Soong n’hanh Krông Nô.
  • Gĕh tay nhâm kơl Dak Nong ân trŭnh nau o-ach nâp phĭt
  • 25/01/2017 07:44
  • Bôk năm 2014, Nau kan ân Trŭnh nau o-ach mpeh Tây Nguyên dơi ndâk kan tâm lam n’gor he, gĕh âk nau pah kan ndrel tâm ban: Nau kan jê ndâk nkra gung trong, ngih wâl; ân đăp mpăn gĕh ndu ndơ sa n’hanh ndơ dŏng sa uĕh ma săk jăn; tâm rnglăp nau kan tăch rvăt; nkra tay gung trong, ngih wâl ta gưl n’qual; nau n’hao blau kan ma ăp ntŭk kan…
  • Saơ n’sĭt uĕh tâm nau kan tăm tiêu ân zŏ uĕh
  • 25/01/2017 07:44
  • Rnăk nô Nông Văn Lê, bu nong Tày ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) jêng du rnăk pah kan lor tâm nau kan plăch rgâl tăm tơm tiêu tĕng nau kan sinh học tăm tiêu ân zŏ uĕh n’hanh lĕ gĕh pah kan uĕh ngăn.
  • Ăp bu nuyh pah kan uĕh tâm bon lan
  • 25/01/2017 07:44
  • Ta tâ Rbŭn rnê kán bộ thôn, bon pah kan uĕh mpeh Tây Nguyên tâl I dơi ndâk tâm khay 9 mhe aơ, n’gor he gĕh 27 nuyh lah bí thư chi bộ, kô ranh phung kan mặt trận, kô ranh thôn, bon pah kan uĕh dơi bu rnê, ân sam bŭt rnê. Tâm nĕ, gĕh 3 nuyh bu ur lah kon bu nong iê bu nuyh pah kan bư bí thư chi bộ thôn, bon. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp bu ur kan bí thư chi bộ aơ lĕ nsrôih hô ngăn tâm nau pah kan, găn nau jêr zŏk, gĭt mĭn tâm nau kan, lĕ nhâm kan tâm ăp ntil nau kan tâm rlong mêr bri dak, suy kơl kh’lay ngăn tâm nau kan lâm ji ngot trŭnh o-ach, ndâk njêng nau wăng sa, prăp mray uĕh nau way ơm kăl e… tâm ăp bon lan, tâm nĕ gĕh ăp ntŭk vêch, ngai, ntŭk gĕh âk bon lan kon bu nong iê bu nuyh rêh.
  • Lĕ ma nau uĕh kho ao soh mbăn kăl e bu nong iê bu nuyh Dak Nong
  • 25/01/2017 07:44
  • Tâm lam n’gor Dak Nong gĕh dăch tât 40 bu nong iê bu nuyh đah dăch tât 180.000 rbăn bu nuyh rêh. Ăp bu nong gĕh nau way uĕh êng tĕng bu nong nĕ tâm ban lah nau ngơ, na nchih, nau rêh ôi mhau, kho ao soh mbăn, nau way bư brah – nau way rêh…
  • Trau sa kah tâm bri bơh bu nuyh Bu Nong
  • 25/01/2017 07:44
  • Lêl, n’ha biăp, blân tăng, play mpang, n’ha bôt ngot bri (tâm ban n’ha biăp, dŏng n’ha kranh gơi bư trau biăp pŭ)… dơi bu nuyh Bu Nong uănh ndu ndơ kh’lay bri yôk njêng ân. Nĕ jêng ndu ndơ dơi bu dŏng gơi gâm trau sa, kah ơm kăl e. Bơh đah dŏng ăp ntil n’ha si gâm bư trau sa ôi mhau, bu nuyh Bu Nong hôm e uănh kh’lay ngăn trau sa aơ gơi dŏng bư brah, dŏng sa tâm mông tâm nsông, yan têt, rbŭn pâl rlưn ơm kăl e.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.