Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tưs hox 90 shông truênx thôngr vev vang ntơưv Đangv Côngs sanv Viêtx Nam

20/01/2020 20:38 G1T+7

Thôngz flơưr ntu 90 shông đhâu, luz gox cach mangs zos Đangv pêz chox kra, yangr tưr tsinhr môngl tov ntêx viv lir tươngv jông hlo "Đôcx lâps - Tưs do - Hanhs phuc".

Hur tangs nro 90 shông lus đruôl phuôv tsangr ntơưv Việt Nam tưz reik ntâu trux jông, cênhz chox kra ntơưv Đangv Côngs sanv Việt Nam cuang vinh. Ntơư zos thăngr lơis ntơưv Cach mangs hli Ziv shông 1945 haz hâux lưv cxiv tsang Têz qơưs Việt Nam Dân chuv Côngs hoax; ntâus zênhx ntơưv chor jas ntâus tsangv oanh liêtx chia jaiv phongr minhx cxưx haz por vêv Têz qơưs; thăngr lơis ntơưv sưs nghiêps hlôngr yaz haz chox têz qơưs hôis nhâps tuz đăngr kangz ntux.

Tsuv tinhx Hồ Chí Minh, nênhs sangr lâps Đangv Côngs sanv Việt Nam. Ảnh tư liệu

Tiv zix, yangx 33 shông uô trơưs công cuôx hlôngr yaz hur chox kra ntơưv Đangv, têz qơưs tưz hlang đhâu tinhx tsangs iz têz qơưs pluôs; tsơưs phuôv tsangr; tangz tov cxiz chênhr công nghiêps hoar, hiêns đais hoar, cxangz nde cinh têr khar; phuôv tsangr cinh têr thix trươngx đinhs hươngr xar hôis chuv nghiar đrul chor pâuz mênhx pêv haz cxix cxuô đuô viv mux tiêu pêx xinhv muôx, têz qơưs muôx jul, pêx xinhv uô tsưr, công băngx, vangv mênhx; ziv hnuz ziv cxiv tsang, uô tar hês thôngr tsinhz chei, Têz qơưs phap cuênx xar hôis chuv nghiar haz cxiz chênhr chox kra ntơưv Đangv tsuô Têz qơưs haz tsôngv langx; uô nhât cuanr haz uô tar đươngx lôir đôir ngoais đôcx lâps, tưs chuv, tax tul, hơps tac haz phuôv tsangr.

 

Đangv Côngs sanv ViệtNam tưz khăngv đinhs lo vai tsox, côngz bê, năng lưx chox kra haz đăngs jul chiênr đâur hur tangs nro ntu cêr cach mangs ViệtNam 90 shông đhâu tưz hu sơưr haz cxangz nzir saz njênhk nhiav, saz tưs hox tsuô Đangv, Lâul Hồ haz công cuôx hlôngr yaz têz qơưs hur ntâu bôs phâns cuânx chungr Pêx xinhv. Txix ntơư, cuv vur, đênhr saz canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv cuêt tâm yangx, sir jul lux, hanhx đôngs chênhr yênhv, muôx kangz hâu chia hlang đhâu cxuô txov nhev, thach thưc, ntêl tuôr thơix cơ, vâns hôis, sir jul uô tar jông Nghis cuêt đais hôis Đangv bôs cxuô cxênhx haz til môngl txus Đais hôis jas tiv XIII ntơưv Đangv.

Quốc Sỹ

10,081
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.