Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

20/01/2020 20:38 G1T+7

Suốt chặng đường 90 năm qua, con thuyền cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, chèo lái vẫn luôn tiến lên phía trước vì lý tưởng cao đẹp "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong suốt 90 năm lịch sử phát triển của Việt Nam đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ðó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và đưa đất nước hội nhập sâu rộng quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Công sản Việt Nam. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, hơn 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế khá; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện nhất quán và thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã khơi dậy và bồi đắp niềm tin yêu, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước trong đại bộ phận quần chúng Nhân dân. Từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quốc Sỹ

15,859
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.