Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Ma Seo Páo: Zus uô jông, has pêx xinhv li mlôngl

20/01/2020 20:30 G1T+7

Shông 2002, uô trơưs Tsangz cxênhx chox pêx xinhv txangr lus nhoz qơư truôx yaz, chuôz zis Ma Seo Páo (zus shông 1988), minhx cxưx Môngz lo Trung đoanx 720-Binh đoanx 16 phaiz tsuô 1 luz kuô tsêr haz 1 ha angr uô hnox ntơưv jos Sín Chải, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc).

Shông 2013, Ma Seo Páo lo pux tuz nhuôs njênhs tsang uô tsưr Sín Chải. Txix ntơư, tix lâul tuz trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs uô jông trơưs chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs; siz pangz uô hnox, cxiv tsang nênhx văn hoar.

Iz făngz uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu, tix lâul Páo tsinhv trâu saz ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr. Đhâu ntu xir por nhiax txas, tix lâul đâux tư zuôr cxangz 7 ha angr uô hnox, cênhz chor angr Trung đoanx puz chia chos điêux, cax phê, cao su, ntông hnox txir... Tix lâul tsinhv đâux tư zuôr mair câuk angr, yêz taiv pangz mangx chuôz zis haz pêx xinhv hur thangx tsangv. Zos gruôl uô hnox, đâux tư baix banv tsuô têz mas cxuô zangv kôngz njuôz jông, txi ntâu. Iz shông uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo 400 chơưx nhiax.

Ma Seo Páo (tov cơưs sangz lâux) cênhz pangz đais biêuv Trung đoanx 720 côngv Đais hôis Siz tưr cuêt thăngr Binh đoanx 16, ntu 2014-2019

Ma Seo Páo tsinhr phaiz ntơưr bor tsi tsês tsuô pêx xinhv côngv nhênhv sez xur mông

Tix lâul Paor (sangz xik) thangv kra tsưr ziv txar chik cax phê tsuô pêx xinhv

Tix lâul Páo kror nhis muôz sâux jiêng lus chos hur têz

Tix lâul Páo zuôr mair câus, yêz taiv chia uô hnox haz pang pêx xinhv hur jos

Minh Huyền

834
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.