Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinhx camv ntơưv Lâul Hồ tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs

20/01/2020 20:37 G1T+7

Hur tangs đro ntu hoax đôngs haz chox kra cach mangs pêz têz qơưs, Lâul Hồ tsinhr seiz hluz vânr đêx minhx cxưx haz Nưl tưz uô iz đeiv ar tsov chik langv lus côngv saz, pangz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Lâul Hồ tsinhr tsês luz saz tiv zix tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh: tư liệu

Hur saz xangr ntơưv Lâul, “tsôngv box Chaoz Tsiz los sis Zir, Mênhx Jênhx los sis Chu, Gia Rai los sis Ê Đê, Xê Đăng los sis Ba Na haz đuô li minhx cxưx nênhs tsơưs, por lênhx zos tuz nhuôs Việt Nam, por lênhx zos cưr tix cxênhz jê…”. Viv li, Lâul los six njênhk côngv saz, tinh thânx tir hi sinh, uô nênhx janv jis tsât phat haz tâns tuis tsuô hâux lưv ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Hnuz 28/1/1941, thâuv tror lus Têz qơưs, Lâul tưz xair Cao Bằng, chor xênhr tox trôngz Kâuv têz haz uô kangz ntơư zos Têi Nguên… uô căn cưr cach mangs; kra pangz canr bôs ntơưv chor tuz nhuôs ưu tur ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Hli 12/1944, Lâul tưz sâu Chiv this Cxiv tsang Pangz Việt Nam kruôz hu jaiv phongr cuân. Hur 34 canr bôs, chiênr sir ntơưv pangz muôx 29 lênhx zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Hnuôr zos đơn vis chuv lưx xuz thơưx hlo ntơưv Lưx lươngs Vur trang cach mangs haz zos tiênx thân ntơưv Cuân đôis Pêx xinhv Việt Nam.

Tsôngv box minhx cxưx M’nông nhoz Đăk Nông tsinhr đei shênhv đuôz Lâul Hồ ntơưv qơư jông hlo hur tsêr. Ảnh: Y Krăk

Đrul saz xangr nhât cuanr: “Têz qơưs Việt Nam zos iz, minhx cxưx Việt Nam zos iz”, Tsuv tix Hồ Chí Minh tưz saz ntêr cxiv tsang khôir đais đoanx cêt minhx cxưx sâuv cơ sơv phangx phuôv siz luôs, cxuôv tsês thanhx ciênr minhx cxưx, tu cxuô făngz chia tox trôngz lơưr chuôs tax đrăngs viv mux tiêu đôcx lâps tưs do tsuô Têz qơưs, hanhs phuc tsuô Pêx xinhv.

Bảo Ngọc

9,940
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.