Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rŏng Wa Hồ ma bon lan bu nong iê bu nuyh

20/01/2020 20:37 G1T+7

Tâm lĕ r’ngôch nau pah kan n’hanh ndjôt bôk ntĭm gai kăch mạng he, Wa Hồ uănh kh’lay nau pah kan ma bu nong n’hanh Păng lĕ jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan kơt tâm rom gop, kơl bon lan bu nong iê bu nuyh.

Wa Hồ lĕ nuih n’hâm rŏng ŭch ma bon lan bu nong iê bu nuyh. Ảnh: tư liệu

Tâm nuih n’hâm Wa, “bu nuyh Yuăn mô rĭ Thổ, Mường mô rĭ Mán, Jrai mô rĭ R’đe, Xê Dăng mô rĭ Bah Na n’hanh ăp bu nong iê bu nuyh bă bă, lĕ r’ngôch lah kon sau Việt Nam, jêng oh nô du ndul mê mbő…”. Yor nĕ, Wa iăt ngăn ngăn nuih n’hâm mô tâm mbruh, nuih n’hâm nsrôih đah nau rêh, nau rêh mô gĕh rĭ aơ, uĕh lăng n’hanh lĕ n’hâm suan ma nau pah kan bơh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh. Lơ 28/1/1941, sĭt ta Bri dak he nơm, Wa lĕ ruăh Cao Bằng, ăp n’gor mpeh yôk Bắc n’hanh jêh rĭ ta Tây Nguyên… bư ntŏk gŭ krap pah kan kăch mạng; ntĭm phung kan bộ tă bơh kon bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh. Khay 12/1994, Wa lĕ Trŭnh nau ntĭm kan ndâk njêng Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tâm 34 kan bộ, ka han tâm đội gĕh 29 nuyh lah bu nong iê bu nuyh. Aơ lah phung kan kh’lay ntĭm gai tâm lơh bơh kăch mạng n’hanh bư gĕh Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam.

Bu nuyh Bu Nong ta Dak Nong yông rup Wa Hồ ta ntŏk uĕh tâm wâl. Ảnh: Y Krăk

Ðah nau mĭn du nuih tâm nau kan: “Bri dak Việt Nam lah ngoay, bu nong Việt Nam lah ngoay”, Kô ruanh Hồ Chí Minh lĕ nsrôih ndâk njêng nau rom gop têh ăp bu nong tĕng nau kan ân tâm ban, lâm lơi nau mĭn bu nong aơ bu rong ri, mât mray ăp ntil nô nau tâm nau rêh gơi bu nuyh rêh tâm mpeh yôk tâm ban đah bu nuyh rêh ta mpeh neh lâng yor bư gĕh nau đăp mpăn dah ŭch tâm nau kan ma Bri dak, uĕh lăng nau rêh ma Bu nuyh bon lan.

Bảo Ngọc

6,438
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.