Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Chor qox” tuôv ntơưv saz xangr Đangv tsuô pêx xinhv

20/01/2020 20:28 G1T+7

Phat hui vai tsox tsưr jos, nênhs muôx côngz bê, bir thư chi bôs, canr bôs măts tsâns, nghês nhân ưu tur..., ntâu canr bôs, đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs tsi tangs ntâus ntêx hur chor hoax đôngs, phong tsox mas tsinhv zos qox tuôv “saz xangr ntơưv Đangv - pêx xinhv”.

Thâuv nênhs lâul jêx jos, nênhs muôx côngz bê haz canr bôs minhx cxưx nênhs tsơưs zos đangv viên mas hâu xlưv chox chor chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs môngl txus tsuô tsôngv box ziv hnuz ziv muôx kangz hâu. Chor nênhs ntơư tsi tangs zos nênhs uô jông mas tsinh vzos “nôngz”, “tâuz hâu” nhoz jêx jos.

Điểu MB'Râng, zus shông 1961, minhx cxưx M’nông, Phor tsưr jos, Trươngv ban măts tsâns jos Đăk R'Moan (Gia Nghĩa): Zos pâuz mênhx phong tux, tox cuanr ntơưv zus minhx cxưx, Điểu MB'Râng xair ntâu tsưr ziv chia kruôz ntuôl, kruôz kra chor chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv haz Têz qơưs txus tsuô pux tuz nhuôs xư sli cơưv pêx xinhv, cơưv iz xênhv, hur chor jas pê hơưv... Zơưv xangr, zos zus uô zos haz uô ar tsov mas pux tuz nhuôs zuôr uô trơưs.

Zơưv Điểu MB’Râng đrul pux côngv siz lưr tuôr njaz uô mor sei ntơưv lêr hôis hâur shông

Điêuv M’Bơn, zus shông 1966, minhx cxưx M’nông, Bir Thư Đangv wiv xar Quảng Tín (Đăk R’lâp): Xar Quảng Tín chor shông jê hnuôr tsêr truôx khor đangr pho ziv hnuz ziv ntâu, cê rmôngl lus zôngx ziv, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 44 chơưx nhiax/shông, trôngx qơư lo huv jêx jos yaz... Cêt cuav ntơư muôx iz phênhv pangz mangx zov chênhr ntơưv Bir thư Đangv wiv xar hur phat hui, cxiv tsang côngv saz, thôngx zênhv hur Đangv bôs haz Pêx xinhv.

Zơưv Điêuv M’Bơn khơưs ntơưr kruôs tsuô chor tox thêv, car nhênhs muôx thanhx tich jông hlo hur phong tsox ntơưv Hnu hôis đais đoanx cêt cxuô minhx cxưx

Ngân Thix Nga, zus shông 1962, minhx cxưx Nduôr, đangv viên, Bir thư chi bôs tuv tiz nênhs đrôngl 7 xu lâul, thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp): Cxuô lênhx pâuz txus pus Ngân Thix Nga viv năng đôngs, tsach nhiêms hur hâux lưv lo zos. Thâuv tsinhv uô Bir thư chi bôs tuv tiz nênhs đrôngl 7 (uô ntêx sap nhâps tuv tiz nênhs đrôngl 7 haz 8) pus tsinhr môngl txus cơ sơv. Pux tuz nhuôs minhx cxưx Nduôr, lênhx tưs tsi tâu pâuz lus chuv trương, cêr chei ntơưv Đangv haz phap luôx ntơưv Têz qơưs por lênhx nrar txus pus chia hnul. Chia pêx xinhv pâuz, pêx xinhv njênhk, pux tưz  uô ar tsov “ndâux has, têk uô”, ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr, tuôr truôx đrênhk văn hoar minhx cxưx Nduôr haz phong tsox cxiv tsang đrôngl văn minh.

Pus Ngân Thix Nga côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông jas tiv III shông 2019

Y Jut Buôn Yă, zus shông 1954, minhx cxưx Ê đê, Bir thư chi bôs, nênhs muôx côngz bê jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut): Yangx 20 shông đangv viên haz tưz hlang đhâu ntâu mênhx hâu chinhr cuênx, măts tsâns, zơưv Y Jut muôx kror qơư, vai tsox zov chênhr hur hâux lưv cxiv tsang Đangv, phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx ntơưv jos. Zơưv tsinhr lo pux tuz nhuôs seiz hluz, njênhk haz pangz mangx hur cxiz chênhr khôir đais đoanx cêt minhx cxưx.

Zơưv tsinhr môngl yangv, hnul pâuz luz nênhx ntơưv pêx xinhv

K’Ngul, zus shông 1949, minhx cxưx Mas, nênhs lâul jos Bon Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa): “Nênhs lâul haz jêx jos mlôngl, nênhs lâul uô jêx jos uô trơưs kangz”, zơưv K’Ngul zos “qox tuôv” ntươv cêr chei minhx cxưx haz cêr chei têz qơưs, ntơưv chor kuz haz chor yaz, ntơưv chinhr cuênx tsuô tsôngv box hur jêx jos. Nênhs lâul K’Ngul lo pêx xinhv trôngx qơư has txus xưs li iz “thương hiêus”. Zơưv mangx zov chênhr hur cxiv tsang luz nênhx yaz haz tuôr tsês văn hoar nênhs Mas.

Nênhs lâul K’Ngul khơưs hnux ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư tsuô pêx xinhv shông yaz

H’Nir, zus shông 1956, minhx cxưx Mas, nghês nhân ưu tur nhoz jos Ka La Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong) zos nôngz, nênhs “xang hluôr tơưk” hur tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr. Tsơưv tas shông tưz ntâu, pus tsinhv trâu saz, môngl côngv chor đêx anr, tsangz cxênhx, hoax đôngs cis txus hâux lưv tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix haz lêr hôis, phong tux jông ntơưv zus minhx cxưx.

Pus H’Nir phat hui nghex ntul ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv nênhs Mas

Hồ Mai

889
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.