Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Ăp bu nuyh pah kan” tâm r’nglăp trong kan Ðảng đah nuih n’hâm bu nuyh bon lan

20/01/2020 20:28 G1T+7

N’hao tay nau kan uĕh bư kô ruanh bon, bu nuyh gĕh k’hưm, bí thư chi bộ, kan bộ mặt trận, gru h’mô… âk kan bộ, đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh bơh đah h’mô tâm ăp ntil nau kan, ntil nau pah kan lah hôm e jêng bu nuyh pah kan “tâm r’nglăp trong kan Ðảng đah nuih n’hâm bu nuyh bon lan”.

Lah bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm n’hanh kan bộ bon lan bu nong iê bu nuyh kơp lah đảng viên nau kan ndơp hưn, trong leo kan tă bơh Ðảng, Bri dak gtât ma bon lan bu nong iê bu nuyh rlau uĕh. Bơh đah gĕh nau h’mô khăn păng hôm jêng “bu nuyh gĕh nau play kan kh’lay”, “leo trong pah kan lor” ta bon, buôn, thôn.

Ðiểu MB’Râng, deh năm 1961, Bu Nong, Groi kô ruanh bon n’hanh Kô ruanh mặt trận bon Dak R’Moan (Gia Nghĩa): Yor gĭt nê nê nau way, nau rêh n’hanh nau pah kan bon lan, Ðiểu MB’Râng ruah âk nau kan gơi mbơh ntĭm, hưn trong leo kan, nau kơl kan bơh Ðảng n’hanh Bri dak tât ma bu nuyh bon lan, jrŏng rnoi, ta ăp tâ rbŭn nar pơh… Tĕng nau che mĭn kan, lah he pah kan di n’hanh pah kan uĕh bu nuyh bon lan ŭch ngăn tĕng kơt nau he pah kan.

Che Ðiêu MB’Râng ndrel ma ur păng tâm rlong peh ba n’gon piăng ta tâ rbŭn pâl bôk năm mhe

Ðiểu M’Bơn, deh năm 1966, Bu Nong, Bí thư Ðảng ủy xã Quảng Tín (Dak R’lâp): xă Quảng Tín ăp năm dăch abaơ gĕh wâl têh, uĕh rlau nar rlau âk, trong hăn nơih, prăk n’sĭt du huê bu nuyh pah kan tât 44 r’keh prăk du năm, xă dơi kơp di xă bon lan mhe… Nau dơi pah kan lôch nĕ gĕh n’hâm suan kơl pah kan bơh Bí thú Ðảng ủy xă gơi n’hao, ndâk njêng N'gâng tâm rom gop, du nuih tĕng kan kan tâm Ðảng bộ n’hanh Bu nuyh bon lan.

Che Ðiểu M’Bơn ân sam bŭt r’nê ma ăp phung kan, bu nuyh kan gĕh nau pah kan uĕh ta Nar Rbũn tâm rom gop ăp bu nong

Ngân Thị Nga, deh năm 1962, bu nong Thái, đảng viên, tă kan bư Bí thư chi bộ ntŏk gŭ bon lan 7, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp): Ăp bu nuyh bon lan gĭt u yor nau ngăch mprăl, lĕ nuih n’hâm đah nau pah kan. Lah hôm e kan bư Bí thư chi bọ ntŏk gŭ  bon 7 (lor ma r’nglăp thôn 7 n’hanh thôn 8), u dơh dăch đah bon lan.Ma bu nuyh bu nong Thái, bu mô hŏ blau, mô gĭt trong leo kan, nau mĭn kan Ðảng n’hanh pháp luật bri dak way tât ta wâl u gơi ôp. Gơi bu nuyh bon lan gĭt, iăt, bu pah kan ân uĕh gơi bu tĕng kơt ta nau pah kan “Mbung ngơi, ti pah kan”, u leo bu nuyh bon lan bư hao nau wăng sa, mât mray uĕh nau way bu nong Thái n’hanh ntil nau kan ndâk njêng bon jê gĕh nau rêh uĕh lăng.

U Ngân Thị Nga hăn Rbŭn têh Bu nuyh kan ăp bu nong n’gor Dak Nong tâ III năm 2019

Y Jút Buôn Yă, deh năm 1954, bu nong R’đe, Bí thư chi bộ, Bu nuyh gĕh k’hưm ta bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt): Rlau 20 năm đảng viên n’hanh tă pah ma bri dak, mặt trận, che Y Jŭt gĕh nau uĕh, nau kh’lay gơi ndâk njêng Ðảng, bư hao nau wăng sa, nau rêh bu nuyh bon lan ta bon. Che dơi bu nuyh bon lan rŏng ŭch, iăt tĕng n’hanh lĕ n’hâm suan kơl ndâk njêng nau tâm rom gop lam ăp bu nong..

Che way tâm mâp, ôp gơi gĭt nau rêh bu nuyh bon lan ôi mhau uĕh hĕ mô

K’Ngul, deh năm 1949, bu nong Mạ, bu ranh bon Ting Wel Ðơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa): “Bu ranh bon lah bon lan iăt, bu ranh pah kan bon lan tĕng kơt kan”, che K’Ngul jêng “bu nuyh r’nglăp” đah nau way kăl e ma nau way bri dak abaơ, mât mray nau way kăl e đah nau way abaơ, mât mray nau dơh dăch bri dak n’hanh bu nuyh bon lan ta bon. Bu ranh K’Ngul dơi bu nuyh bon lan n’kah tâm ban du huê bu nuyh “gĕh âk nau gĭt”. Che gĕh âk nau pah kan kh’lay gơi ndâk njêng nau rêh mhe n’hanh mât mray nau way kăl e bu nong Mạ.

Bu ranh bon K’Ngul sŏk ndơ bri dak tâm pă ân ma bu nuyh bon lan ta bôk năm mhe

H’Nir, deh năm 1956, bu nong Mạ, Gru gĕh âk nau blau ta bon Ka La Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) lah bu nuyh gĕh nau kh’lay, bu nuyh “ntĭm” mât mray, prăp n’hanh hao dŏng nau way kăl e. Lĕ âk năm, khă nĕ u lĕ nuih n’hâm, bư nvchră nau kan, ntil ndơ kan, nau kan mât mray nau way vâng tanh n’hanh nau bư brah lah yang, nau way uĕh bơh bu nong păng nơm.

U H’Nir n’hao mât mray uĕh nau way vâng tanh kăl e bu nuyh Mạ

Hồ Mai

583
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.