Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rup Wa Hồ tâm nau mprơ, nau pơt bơh bon lan bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên

20/01/2020 20:12 G1T+7

Tâm nau mprơ bơh bon lan bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên, rup Wa Hồ mpơl saơ nuih n’hâm tâm rom gop bu nong. Bu nuyh ta Tây Nguyên lĕ gĕh nau mprơ n’kôch Wa Hồ đah ăp ntil nau ntêt lĕ ma nau uĕh:

Hồ Chí Minh – păng jêng du n’hor dak têh/ Păng jêng măt nar, Păng jêng khay/ Yăn kao nkah săk Hồ Chí Minh – răm ndul/ Yăn duh nar nkah săk Hồ Chí Minh – phŭt n’kĭng măt nar chăng/ Yăn bri mih nkah săk Hồ Chí Minh – phŭt du trôk nar dŭt uĕh/ Yăn kao nkah săk Hồ Chí Minh – tơm si tơm gle chăt n’ha blang kao./ Bu nuyh Tây Nguyên lĕ gĭt:/ Mpeh Tây Nguyên bri gĕh âk brah yang mât n’hanh dak khih/ Pham, sĭn năm gŭ ndrel Wa Hồ ba play bêng mir/ Pe năm du ndrel ma “bri dak” gĕh âk nau jêr jŏk/ Abaơ nhŭp bu ur, nhŭp ka han, ngơi mbruh ngơi nchơt bu nuyh bon lan he (Nau mprơ bu nuyh Bu Nong)

 

Bu nuyh R’đe saơ “nuih n’hâm Wa Hồ” uĕh ma bu nong păng kơt aơ:

Bu nuyh kơl nau rêh bu nong he/ Ân n’hor dak kreh đơn, ân kao Gơ-ma blang/ Ân mir gĕh âk ba, mir gĕh âk bŭm/ Ân kêt ba bêng dak bêng leng/ Ân bu ur gĕh kông dôk ta ko/ Nĕ lah Wa Hồ Chí Minh! (Nau mprơ bu nong R’đe)

Bu nuyh bu nong R’đe, Jrai, Bah na way mprơ:

Bu nuyh R’đe e hŏ mâp măt Wa Hồ/ Khă nĕ nuih n’hâm ŭch rlau ma mê mbő/ Bu nuyh Jrai e hŏ dơi hăn tât ta Bắc/ Khă nĕ nuih n’hâm ŭch rlau ma mê mbő/ Yor nĕ, lah nkah săk Wa:/ Hăn tâm bri nkah săk Hồ Chí Minh/ chuêl jâng mpik, hao yôk ngăch/ Trŭnh tâm đŭng yôk nkah săk Hồ Chí Minh/tơm ba ăp nar mô saơ rganh/ Lah sa nkah săk Hồ Chí Minh/ mâng keh n’hanh siên piăng tâm ban du ntil drăp kh’lay/ Hăn bĭch nkah săk Hồ Chí Minh/ măng mô gĕh ngo, răm tât ta ôi.

Bu nuyh Hơ rê saơ nuih n’hâm Wa uĕh, saơ “nuih n’hâm Wa Hồ rlau uĕh tay”:

Sĭm Prăk njiăng huy/ Sĭm Siên njiăng huyêt/ N’hor dak jê lĕ rbŭn jêng n’hor dak têh/ Bu nuyh mô gĕh tâm ban lĕ jêng du nuih/ Gŭ rêh ta ăp mpeh khă nĕ nuih n’hâm gĕh du Wa Hồ/ Dak hoch tât ta n’hor dak têh…/  Hơi kao ê pang tŭp tâm dak/ May uĕh ngăn ngên tâm bri aơ, may uĕh ngăn ngên tâm bon aơ/ Khă nĕ nuih n’hâm Wa Hồ uĕh rlau ma may/ - Nuih n’hâm Wa Hồ uĕh rlau kao ê pang/ Wa Hồ ntĭm bon lan ăp ntŏk tâm rom gop/ Nuih n’hâm Wa Hồ uĕh kh’lay rlau chĭng/ Wa Hồ lah du tong he gĕh piăng sa ao nchoh.

N’hanh bu nuyh bon lan lĕ pah kan tĕng nuih n’hâm Wa, du nuih tĕng Ðảng:/ Bu nuyh Tây Nguyên/ Lĕ mât bri/ Rkăl tơm si têh chơ lôt/ Sach dak jru suăt/ Dôk hĭp lĕ ma reh/ Bu nuyh Xơ dăng mô gĕh tĕng klang kô/ Bu nuyh Nơ ngao mô tĕng klang ntơp/ Hên tăng kao chăng/ Hên tĕng Che Hồ.

(Bu nuyh Hơ rê)

Theo Trần Xuân Toàn

Nguyên Giảng viên Khoa Ngữ Văn-Đại học Quy Nhơn

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.