Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu tsinhz tas Jưs anr txu pluôs ntơưv hênhx Đăk Glong

20/01/2020 20:24 G1T+7

Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông lo kra uô txix shông 2014 txus hli 12/2019, đrul tangs nro pênhr yangx 400 tiv nhiax. Ntơưv hênhx Đăk Glong, ntâu mô hinhx, tsangz cxênhx hoax đôngs ntơưv jưs anr zâu sinh cêr tư uô muôx kangz hâu tsinhz tas, pangz mangx cơ hôis sinh cêr tsuô chor chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Đrul 172 Jưs anr zâu chos kôngz haz zus tsax sâuv thangx tsangv 5 xar  (Đăk Som, Đăk Plao, Đăk R’măng, Đăk Ha, Quảng Hòa), muôx jê  2.000 tsêr pêx xinhv lo sir zôngv, hur ntơư muôx 81% zos chuôz zis pluôs haz tsongv box minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 78,6%. Iz jưs anr zâu zus tsax, chos kôngz trơưs pơưk côngs đôngx muôx txix 10 – 20 chuôz zis côngv. Cxuô chuôz zis lo xair hinhx thưc uô hnox, zus tsax huv, lo pangz nôngz kôngz chos, tsax zus haz lo kra tsưr ziv tu,, phangx tangr cangz moz. Chor Jưs anr zâu chox lus muôx kangz hâu xưs li zus keiz, yik, nhux đăngs, buô, luôr, us xiêm, zus njêl, chos jâuz zus cangz, chos jâuz hur saz, chos blêx lai, poz cưs lai…

Jưs anr uô lo 139 khoar cơưv shuv lus cir thuôx pangz tsôngv box hlôngr uô hnox trơưs făngz truôx đrênhk, cênhz tsuô thix trươngx

Tsôngv box sir zôngv qir zus tsax ntơưv chor Jưs anr zâu chia chos jâuz hur saz haz mfông tsuô cxuô zangv kông lông

Mô hinhx chos poz cưs lai ntơưv xar Đăk R’măng muôx năng suât txix 5 tênhr/ha ndê txus 8 tênhr/ha

Zos Jưs anr pangz 2 tus yik nôngz, uô kangz 1 shông ntâu, pangz yik ntơưv chuôz zis pus Hòang Thix Sen, minhx cxưx Zir nhoz jos 2, xar Đăk Ha phuôv vangv ndê 14 tus

Canr bôs Jưs anr sox seiz, cxênhz yuôx mô hinhx chos blêx lai nhoz xar Đăk R’măng

H'Mai

537
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.