Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz chuôz zis pluôs sâu lo ntâu ntơưv mô hinhx chos jâuz hưr cơ

20/01/2020 20:21 G1T+7

Shông 2014, muôv Lê Thix Thu Chuyên nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) cxiv tsang pơưk chos jâuz hưr cơ Nhân Air đrul yangx 20 lênhx sâu vthangx tsangv chor xar Đăk Ha, Quảng Sơn (Đăk Glong), phươngx Nghĩa Thành (Gia Nghĩa).

Chor nênhs côngv uô por lênhx zos chuôz zis pluôs haz minhx cxưx nênhs tsơưs txov nhev lus pênhr, angr uô hnox... Đrul tsưr ziv cơưv shuv yangx 20 shông chos kôngz, muôv Chuyên tưz haz haz kra chor thanhx viên tsưr ziv chos jâuz trơưs făngz hưr cơ, iz cê bov đamv tsât lươngs an toanx, iz cê muôx thu nhâps tsuô chor chuôz zis. Sanv phâmv lo muôv Chuyên has, chox môngl txus tsuô chor siêu thix, jas caz mênhx pêv ntơưv đrôngl Hồ Chí Minh, chor công ti thưx phâmv haz nhu câux sir zôngv thưx phâmv hur saz ntơưv pêx xinhv hur, tov đrâu xênhr. Nhis hnuôr, chor angr chos jâuz ntơưv pơưk nênhs hnuôr muôx yangx 10ha, sanv phâmv muôs jâuz muôs yênhx hli txix li 3 tênhr tror sâuv. Đrul grê muôs truôx, saz đuô grê thix trươngx ntơưv trôngx qơư txix 10 -12%, iz hli chor thanhx viên hnuôr sâu lo txix 8 – 12 chơưx nhiax.

Muôv Chuyên tsinhr sei ntu hlu haz phuôv tsangr ntơưv chor vangx jâuz haz siz thangv kra tsưr ziv tu jâuz tsuô cxuô chuôz zis chos jâuz

Chor thanhx viên tsuv chos ntâu zangv jâuz chia tsơưs hav angr, cangz moz

Chor sanv phâmv ntơưv pơưk ntâu zangv xưs li tâuv ve, su su, đik kuôr tsuôs, jâuz krưr, jâuz kas, jâuz ntông...

H'Mai

479
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.