Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv, Têz qơưs tsinhr zov chênhr txus luz nênhx ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

20/01/2020 20:35 G1T+7

Hur ntu chox kra têz qơưs phuôv trangr cinh têr, tsôngv langx Đangv, Têz qơưs haz xênhr Đăk Nông tsinhr zov chênhr txus luz nênhx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Chia tox điêux ciêns pangz tsôngv box phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx, ntâu chuv trương, chinhr sach, jưs anr tưz lo ban hanhx, môngl tsuô hur luz nênhx haz muôx kangz hâu tsinhz tas. Sâuv thangx tsangv pêz xênhr, chor tsangz cxênhx135 lus đâux tư phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz; pangz lair suât tsuô chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs nhoz qơư; Tsangz cxênhx siz zênhv jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs… Đhâu ntơư, luz nênhx ntơưv pêx xinhv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv txov nhev ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr. Shông 2019, chor jêx jos minhx cxưx nênhs tsơưs muôx pangx tênhz têz qơưs 99,5%. Tiv lês txu pluôs trơưs tiêu chuânv ntâu făngz txu 2,99%, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txu muôx li 5%. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 47,79 chơưx nhiax...

Hnuz 15/1/2019, jas uô hâux lưv ntơưv Đăk Nông, Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc tưz tuôx yangv, khơưs hnux, phôngv tsaz chor chuôz zis chinhr sach, chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut). Ảnh: Ngọc Tâm

Hur tsangz cxênhx uô hâux lưv ntơưv Đăk Nông, tangs cis 9/8/2019, đôngx chir Trần Quốc Vượng, Wiv viên Bôs Tsinhz chei, Thươngx trưx Ban Bir thư Trung ương Đangv tưz tuôx yangv, khơưs hnux chuôz zis zơưv Giàng Xuân Sềnh, jos Đăk S’nao, xar Quảng Sơn (Đăk Glong). Ảnh: Phan Tân

Hnuz 15/11/2019, đôngx chir Điểu K’Ré, Wiv viên Trung ương Đangv, Phor Trươngv Ban Thươngx trưx Ban Minhx cxưx Trung ương khơưs hnux tsuô Pêx xinhv xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) ntơưv Hnuz hôis Đais đoanx cêt tangs minhx cxưx liên khu pêx xinhv nhoz. Ảnh: Hồ Mai

Đôngx chir Lê Diễn, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr lov jêv cênhz chor đais biêuv côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv III, uô tsuô hnuz 16/10/2019. Ảnh: Hồ Mai

Bảo Ngọc

9,802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.