Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv bôs xar Quảng Tín chox kra trôngx qơư phuôv tsangr tangs nro cxuô făngz

20/01/2020 20:32 G1T+7

Đangv bôs xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) nhis hnuôr muôx 23 chi bôs trưx thuôx zos 14 chi bôs jêx jos, 6 chi bos Zor zux, chi bôs Y têr, chi bôs Ban chiv hui Cuân sưs haz chi bôs Công an xar đrul tangs nro muôx 240 đangv viên; hur ntơư muôx 95 đangv viên pux, 42 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs.

Nôngz nhôngl đhâu, Đangv bôs tsinhr kra cxix cxuô nghis cuât ntơưv Đangv wiv cxênhx saz haz cxiv tsang nghis cuât mênhx pêv ntơưv cxuô chi bôs, ban, nganhx, đoanx thêv chia trôngx qơư cxiv tsang, phuôv tsangr tangs nro sâuv cxuô făngz cinh têr, văn hoar, y têr, zor zux, an ninh cuôr phongx...

Txus hnuôr xar tưz uô tar 19/19 tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz, sâu fênhx đrăngz lo 44 chơưx nhiax/tus nênhs/shông 2019; 98% shuv xinhz hur ntu shông lo môngl cơưv shuv... Luz nênhx ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv ziv hnuz ziv truôx, phuôv tsangr. Chor đangv viên por lênhx uô tar jông, xuât săc hâux lưv. Shông 2018, Đangv bôs lo côngs nhênhx uô tar xuât săc hâux lưv; shông 2019 txuôl nzir cuôs cxênhx saz xet côngs nhênhx Đangv bôs uô tar xuât săc hâux lưv lo zos.

Zơưv Điểu Blêt (sangz lâux), Phor Bir thư chi bôs jos Bu Bir tsinhr môngl ndil, đênhr saz pêx xinhv trâu saz uô hnox, uô hâuk

Đrul phương châm “Pêx xinhv uô, Têz qơưs pangz”, xar tưz xair jos Ol Bu Tung cxiv tsang jos zangv kâur

Cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv côngv saz zos lưu văn hoar, văn nghês hur chor hnuz lêr hôis

Tangs nro xar muôx 14/14 jos lo huv văn hoar

Đangv viên Điểu K’Răk zos iz hur chor nghês nhân pâuz uô chơưr mol truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

Văn hoar truênx thôngr tsôngv box tuôr tsês, phat huy

A Trư

708
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.