Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Trum, xar Đăk Wil, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx

13/02/2020 10:26 G2T+7

Trơưs nênhs lâul jêx jos, nênhs Ê đê tưz uô nênhx nhoz ntâu tav nênhx ntơưv jos Trum, xar Ðăk Wil, hênhx Cư Jut. Thâuv ntơư hur jos muôx iz luz kror đêx hnax shông tsi kruôr, kror đêx zos hâur chia pêx xinhv lo đêx sir zôngv cxuô hnuz. Puv tâu hnuôr zos hâur đêx thiêng lo tsưr xinhz puz mas nênh slâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê kror đêx Ea Trum chia hu bê tsuô jos Trum (trơưs lus Ê đê, Trum zos kror đêx).

Uô kangz shông 1975, iz cxa chuôz zis pêx xinhv hur jos tưz tsir lus xar Tâm Thắng chia uô nênhx nhoz, yuôr chor chôngz nhoz chia ntơưv jos txus nhis hnuôr. Jos Trum nhis hnuôr muôx 165tsêr đrul yangx 800 tus nênhs, minhx cxưx Ê đê txir muôx 30%.

Tsêr bia ndu tsês xar Đăk Wil lo cxiv tsang ntơưv jos chia ndu txus chor anh hungx-liêtx sir tưz tuôs hur ntu ntâu tsangv tir Mir pangz têz qơưs

Ntơưv tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, ntâu ntu cêr hur plơưr jos, môngl thangx tsangv uô hnox lo luôv mox nhex

Lo Têz qơưs pangz, tsêr cơưv tưz lo đâux tư cxiv tsang đangr pho đap ưngr nhu câux cơưv shuv ntơưv tuz nhuôs minhx cxưx nênhs tsơưs

Pêx xinhv jos Trum tsuôk đêx jas 2 tsuô cax phê

Phuôv tsangr zus yik chia cxangz nhiax txas

Y Sơn

2,321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.