Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Nui, xar Tâm Thăngr, hênhx Cư Jut: Bê hâur đêx

12/12/2019 14:18 G12T+7

Trơưs Nghês nhân ưu tur Y Sim Êban mas puôs thâuv nzur, nênhs Ê đê tưz uô hnox, nhoz jos Nui. Thâuv nzur viv tsinh tsâus đêx hur sir zôngv mas iz cxan pêx xinhv hur jos tưz môngl thangx tsangv ntul jos khơưz kror đêx zâu chia grang đêx lus zôngv.

Thâuv khơưr kror đêx lo muôx yangx 1m mas puv đêx cxơưr los six lux. Puv đêx nxaz si haz ntưl tsi tu tsuô cheix ntux kruôr mas pêx xinhv tưz cxiv tsang yangr đêx ntơưv hnuôr. Txix ntơư, nênhs lâul haz jêx jos tưz zuôr bê hâur đêx Ea HNui (muôx grê zos hâur đêx lil) chia hu bê tsuô jos Nui txus nhis hnuôr.

Jos Nui nhis hnuôr muôx 282 tsêr, yangx 1.487 tus nênhs, tsôngv box Ê đê, M'nông txir yangx 85%. Zos côngv đăngs jul, côngv saz cxiv tsang kuz qơư mas txus hnuôr jos Nui tưz tsinhr tuôr truôx đrênhk jos văn hoar.

Jos Nui tuôr truôx đrênhk côngz bê jos văn hoar

Tangs nro jos muôx yangx 40% chuôz zis muôx cinh têr khar

Tsôngv box Ê đê nhoz jos Nui sâu cax phê

Chuôz zis uô nênhx txov nhev lo Têz qơưs pangz nhux đăngs nôngz

Pêx xinhv zus keiz grax chia cxangz nzir thu nhâps

Cxênhx hluôs hur jos zov chênhr cơưv shuv, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr zus minhx cxưx

Y Sơn

2,560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.