Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ea Pô, xar Tâm Thắng, hênhx Cư Jut: Hâur đêx ntơưv jos

02/01/2020 09:41 G1T+7

Trơưs ntâu nênhs lâul nhoz jos Ea Pô, thâuv nzur hâur pâuk jos ntơưv nênhs Ê đê, xar Tâm Thắng thuôx thangx tsangv xar Ea Pô, hênhx Cư Jut nhis hnuôr.

Thâuv ntơư, hur jos muôx iz hâur đêx tsi kruôr iz jas li, đêx nyaz si. Hnax hnuz, pêx xinhv tuôx ntơưv hnuôr đang đêx, nxuô khâuz ndơưk haz kang đêx hur tâuz az khuôr, aur lus tsêr sir zôngv. Hnax shông, pêx xinhv khênhx tsov cưv Lêr côngv yangr đêx chia uô tsâus tsưr đêx tưz pangz mangx tsuô hur shông đhâu haz thor nangs chuô huv, kôngz lông zôngx ziv tsuô shông lơưr kangz. Txix ntơư lơr tưz zuôr bê hâur đêx chia hu tsuô jos uô Ea Pô (muôx grê hâur đêx ntơưv jos). Uô kangz shông 1975, chia zôngx ziv phuôv tsangr cinh têr, pêx xinhv tưz txangr lus tsuô xar Tâm Thắng cxiv tsang jêx jos yaz, tangz sis lơr tsinhv tuôr tsês luz bê jos kuz Ea Pô chia hu tsuô jos txus nhis hnuôr.

Jos Ea Pô muôx 194 tsêr, 980 tus nênhs, yangx 95% zos minhx cxưx Ê đê uô nênhx nhoz. Lo Têz qơưs zov chênhr, pangz phuôv tsangr cinh têr đrul trâu saz ntơưv pêx xinhv, luz nênhx tsôngv box minhx cxưx  Ê đê jos Ea Pô ziv hnuz ziv hlôngr yaz. Txus hnuôr, sâu fênhx đrăngz lo yangx 35 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 14 tsês.

Công trinhx thuiv lơis jos Buôr lo đâux tư cxiv tsang, txâus đêx tsuôk tsuô 100 ha cax phê ntơưv pêx xinhv nhoz jos Ea Pô.

Tiv lês nhuôs zâu ntu shông môngl cơưv hnax shông lo 100%.

Pêx xinhv jos Ea Pô tsês angr, cênhz Têz qơưs uô cêr mox nhex môngl tsuô thangx tsangv uô hnox.

Tsôngv box minhx cxưx Ê đê jos Ea Pô muôx yangx 30 ha lax chos lo 2 chiv/shông.

Nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr lo pêx xinhv phat hui, tuôr tsês.

Kuôl pux Ê đê jos Ea Pô năng đôngs, trâu saz côngv cxuô hoax đôngs văn hoar cưs trôngx qơư tsov cưv.

Y Sơn

4,649
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.