Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Choah, xar Buôn Choah, hênhx Krông Nô: Jos muôx ntâu xuôz jêz

15/08/2019 15:08 G8T+7

Trơưs nênhs lâul Y Rin Khang, nênhs Ê đê tưz uô nênhx los six ntêr nhoz jos Choah. Chia jangv bôngs muôs txưr hur ntu ntâus tir Mir, pêx xinhv nhoz hur tưz tsir môngl tsuô thix trânr Buôn Trâp, hênhx Krông Ana haz jos Alê B, đrôngl Buôn Ma Thuôx (Ðăk Lăk) nhis nuôr uô nênhx nhoz.

Uô kangz shông  1975, thâuv têz qơưs tax tul, ntâu chuôz zis nhoz jos Alê B tưz tror lus tsuô thix trânr Buôn Trâp (Hênhx Krông Ana, Đăk Lăk), tangz sis mangl Fulro cxuôv hav mas txus shông 1982 chor chuôz zis pêx xinhv yaz li tror lus lo jos kuz chia tror lus jos kuz cxiv tsang jos Choah haz uô nênhx txus nhis nuôr. Jos Choah muôx grê tas jos muôx ntâu xuôz jêz. Viv lo hu bê Choah mas zos angr nhoz haz angr uô nox ntơưv nuôr muôx ntâu xuôz jêz.

Jos Choah nhis nuôr muôx 57 tsêr, yangx 200 tus nênhs, tsôngv box Ê đê txir 90%, pêx xinhv tiv zix zos chos kôngz lông xưs li blêx, poz cưs, tâuv cxuô zangv haz zus tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz lo yangx 18 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Blêx lax zos kôngz chos zov chênhr ntơưv pêx xinhv nhoz jos Choah đrul angr yangx 50 ha

Iz cxa chuôz zis pêx xinhv tsinhv phuôv tsangr nghêx chos jâuz, zus cangz

Tix lâul Y Ngul Ê ban zos nênhs xuz thơưx hur jos chos siv cax phê sâuv angr shơư xuôz jêz đrul angr đângr yangx 4 sox, tưz chuôz lo đê txir

Cêr môngl lus hur jos lo luôv mox nhex

Tsans grul đêx 1, công trinhx thuiv lơis xar Buôn Choah lo cxiv tsang hur jos chia tsuôk đêx tsuô cxuô zangv kôngz chos

Y Sơn

2,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.