Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Buôr, xar Tâm Thăngr, hênhx Cư Jut: Thangx angr lo krưr iz puôs ndil ntơưv chor nav đêx, mir đêx

19/12/2019 10:34 G12T+7

Trơưs zơưv Y Jut Buôn Yă, Bir thư Chi bôs, nênhs muôx côngz bê nhoz jos Buôr, hâur pâuk ntơưv nênhs Ê đê nhoz jos Buôr, xar Tâm Thăng (Cư Jut) nhis hnuôr uô nênhx nhoz tiv zix ntơưv thangx tsangv xar Hoax Xuân, đrôngl Buôn Ma Thuôx, xênhr Ðăk Lăk.

Tangs sis, tov kangz hnuôr, viv tsi txâus angr uô hnox mas iz cxa chuôz zis tưz hlang nav đêx Sêrêpôk tuôx thãng tsangv buôs chiav jos Nui chia luôx jôngr, uô têz. Puv điêux ciêns uô nênh xnhoz ntơưv thangx tsangv angr yaz ntâu zôngx ziv, uô kangz ntâu chuôz zis tưz tsir lơưr kangz tuôx haz chor nênhs ntơưv tưz cxiv tsang  jos Buôr. Hur lus Ê đê, Buôr muôx grê zos angr saz nyuô lo krưr iz puôs ndil ntơưv chor nav đêx, mir đêx.

Jos Buôr nhis hnuôr muôx 204 tsêr, yangx 1.030 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx Ê đê txir muôx 98%. Jos Buôr nhis hnuôr tsinhv tuôr tsês lo 20 luz tsêr tsangr ntêr truênx thôngr, đrul yênhx cxênhz bôs côngx chiêng haz chik ntul ntâuz txaix. Ntâu chuôz zis pâuz uô chơưr mol, kra ndâu shông, uô ntâu nhax cus minhx cxưx. Tiv zix, chor nghi lêr xưs li lêr côngv tsêr yaz, lêr côngv yangr đêx, lêr tol nhoz Kpan, lêr pơưk nzang... tsinhv lo tuôr tsês. Jos lo xair zos 1 hur 44 qor qơư ndil uô si thuôx 3 ntu ju lix Công viên đias tsât Đăk Nông.

Tsôngv box minhx cxưx Ê đê sâu cax phê shông 2019

Zos muôx hês thôngr cưx đêx thuiv lơis, pêx xinhv chos blêx lax 2 chiv/shông

Ntu cêr plơưr jos lo luôv mox nhex

Tsêr y têr xar lo cxiv tsang jê jêx jos chia pêx xinhv zôngx ziv njuôl khu moz

Iz făngz chor tsêr xai yaz đangr pho, ntâu chuôz zis minhx cxưx Ê đê tsinhv tuôr tsês tsêr ntêr truênx thôngr

Tangs nro jos muôx 1.000 ntâu tus tsax cxu, keiz us

Y Sơn

2,774
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.