Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos 9, xar Đăk D’rô, hênhx Krông Nô: Cir hiêus hur ntu ntâus tsangv

05/09/2019 16:01 G9T+7

Trơưs nênhs lâul Y Bleng, thâuv ntêx jos 9 muôx bê hu uô jos Leng (bê ntơưv iz tus thơưx pangz nênhs nênhs M'nông Preh).

Txus shông 1960, chia tsir đreiv Mir-Nguis chox jos môngl tsuô qơư ntâus tsangv chia ntâus tuô cach mangs, ntâu lênhx pêx xinhv nhoz jos Leng tưz tsir moongl tsuô plơưr thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung uô nênhx nhoz. Lo cach mangs chox kra, ntâu lênhx pêx xinhv hur jos tưz cuz saz lus môngl cênhz cach mangs, uô ju cich, chox cêr, jeik tuz tros, xang krâur nox pangz mangx cach mangs hur tir ntâus Mir tuôr têz qơưs. Zos iz saz iz njưl môngl cênhz cach mangs mas Mir-Nguis los six nzur nênhs nhoz jos Leng haz nrar tuô pêx xinhv ntơưv nuôr. Thâuv ntơư (zos li shông 1960), cach mangs tưz cơưv chei tsuô pêx xinhv jos Leng cuêt tinhv hlôngr bê hu uô jos 9 chia nênhs fêv tsi pâuz, nrar, tuô pêx xinhv.

Jos 9 nhis nuôr muôx 280 tsêr đrul muôx li 800 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir yangx 40%. Nênhs hur jos chos cxuô zangv kôngz tsinhv li cax phê, phưx txoz haz zus tsax cxu, keiz us chia phuôv tsangr cinh têr; sâu fênhx đrăngz lo 18 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsêr bia ndu txus liêtx sir xar Đăk D’rô lo cxiv tsang ntơưv jos chia ndu txus 18 anh hungx-liêtx sir tưz tuôs hur ntâus tsangv tir Mir tuôr têz qơưs (hur ntơư muôx 16 liêtx sir tsôngv box M’nông nhoz jos 9)

Nênhs lâul Y Bleng lo khơưs puz Huân chương ntâus tsangv hangx Pêz

Kuôl pux M’nông tsinhv tuôr tsês ntul ntâuz txaix ntơưv zus minhx cxưx xưs li taz, yo, pangv, hlangz nhias…

Hês thôngr cưx đêx lo Têz qơưs đâux tư chia pêx xinhv chos 2 chiv blêx/shông

Tsôngv box M’nông nhoz jos 9 chos yangx 100 ha cax phê, phưx txoz

Lo Têz qơưs pangz nôngz tsax, ntâu chuôz zis tưz phuôv tsangr zus yik chia cxang nhiax txas tsuô chuôz zis

Y Sơn

2,381
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.