Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos U3, thix trânr Ea T’Ling, hênhx Cư Jut

05/03/2020 10:33 G3T+7

Jos U3, thix trânr Ea T'ling (Cư Jut) lo phaiz ntơưv jos U hâur pâuk uô chor jos U1, U2, U3, muôx tangs nro angr tưs nhiên yangx 200 ha; 950 tsêr đrul muôx li 1.350 tus nênhs; 6 minhx cxưx nhoz uô cê, hur ntơư minhx cxưx M’nông txir yangx 20%.

Nhis hnuôr, cinh têr ntơưv jos tiv zix mas uô kôngz lông xưs li cax phê, phưx txoz, điêux; cxuô zangv hoa maux haz tu zus tsax cxu, keiz us. Iz făngz trâu saz uô hnox uô hâuk ntơưv pêx xinhv, jos tsinh l o Têz qơưs đâux tư uô cêr, tsêr văn hoar, pangx tênhz têz qơưs... Njêx muôl ntơưv jos tưz xưs li luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv hlôngr yaz. Sâu fênhx đrăngz lo 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Thanh niên jos U3 cuz saz lus môngl uô tuz tros

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv nhoz jos U3

Pangs Truc, iz kror qơư ndil uô si jông thâuv tuôx txus jos U3

Txus hnuôr, 100% cêr hur plơưr jos tưz lo luôv mox nhex

Nhuôs zâu lo uô si, môngl côngv cxuô zangv thêv zux, thêv thos cưs trôngx qơư tsov cưv

Pêx xinhv phuôv tsangr zus nhux đăngs chia cxangz thu nhâps

Y Sơn

1,618
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.