Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos U2, thix trânr Ea T’ling, hênhx Cư Jut

27/02/2020 15:09 G2T+7

Trơưs chor nênhs ntâu shông nhoz hur jos, viv tiz nênhs cxang chôngz haz thangx tsangv uô hnox krêz đangr tuôx mas shông 2007, jos U tưz phaiz uô 3 luz jos zos U1, U2, U3.

Jos U2 nhoz hur plơưr thix trânr Ea T'ling, nhis hnuôr muôx 320 tsêr đrul  1.560 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 25%. Cinh têr ntơưv jos tiv zix mas zos chos kôngz lông xưs li cax phê, phưx txoz, điêux; cxuô zangv kông lông lur nôngz nhôngl haz zus tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz lo muôx li 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv jos U2 zôngv bec tsuôl đêx tsuô cax phê

Zos trâu saz tu, phangx tangr cangz moz mas kôngz chiv ntux hno ntơưv pêx xinhv hluz jông

Jos U2 zos iz hur chor jos văn hoar tiv zix nhoz thix trânr Ea T’ling

100% cêr môngl lus hur jos lo luôv mox nhex đangr pho

Pêx xinhv trâu saz môngl côngv văn hoar, thêv thos cưs trôngx qơư tsov cưv

Y Sơn

903
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.