Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos U, xar Đăk Drông, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx

12/03/2020 10:47 G3T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos U, xar Ðăk D'rông, iz chor nênhs M’nông Preh khênhx uô nênhx hnuz kror hnuôr hnuz kror u iz cxa thangx tsangv hênhx Cư Jut.

Shông 1975, viv angr uô hnox tsuôs mas chor nênhs hnuôr tuôx krêz lax têz haz nhoz ntơưv xar Ðăk D'rông. Thâuv ntơư hur jos muôx iz luz kror đêx tsongs hu uô Ðăk Ntu U haz uô kangz ntơư pêx xinhv zuôr luz bê kror đêx hu tsuô jos uô jos U. Txus shông 1980, ntâu chuôz zis lus nhoz truôx ntơưv chor jos U1, U2, U3 thix trânr Ea T'ling nhis hnuôr, yuôr iz cxa nhoz chia ntơưv xar Ðăk D'rông txus nhis hnuôr.

Tsưr jos U Y Thuyn B'Krông has pâuz, jos nhis hnuôr muôx 160 tsêr, yangx 660 tus nênhs; hur ntơư muôx yangx 80% minhx cxưx M'nông, Zir, Langl uô nênhx nhoz. Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr zos zus tsax cxu, keiz us, chos cax phê, phưx txoz haz cxuô zangv kôngz lông. Sâu fênhx đrăngz lo 27 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv jos U leix angr bangx chos kôngz lông chiv ntux cuz

Chor shông jê hnuôr, pêx xinhv tưz hlôngr chor angr chos kôngz sâu lo tsơưs chia chos phưx txoz

Nhuôs zâu jos U lo zov chênhr, pangz chia chor cưr muôx điêux ciêns môngl cơưv shuv

Pêx xinhv lo njuôl moz, pangz yuôx ntơưv thev bov hiêmv y têr

Cinh têr truôx, ndêx muôl jêx jos yaz nhoz jos U tưz muôx ntâu hlôngr yaz

Tangs nro jos zus muôx yangx 100 tus nhux, tưv

Y Sơn

1,430
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.