Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar

25/10/2018 10:25 G10T+7

Lus đruôl has mas, thâuv nzur, nênhs lâul ntơưv jos môngl chuôz 30 luz tơưz chuôz njêl ntơưv đêx. Uô kangz ntơư, has nhuôs môngl suôr njêl.

Tus nhuôs tưz nrar lo txâus 30 luz tơưz njêl tangz sis tsi pâuz li changs mas tsinhv tsinhr môngl nrar txus iz tangs mo li lus. Uô hnuv ntơưv tus nhuôs tưz zos iz jăngx lus đruôl luôl lov jêv. Lus đruôl tus nhuôs tsinhr môngl siz ndil nrar tơưz njêl zos hâur pâuk xuz thơưx ntơưv jos: “Ting Wel”. “Ting” muôx grê tas tsinhr môngl, tangs tus đêx nuôr txus tus đêx u;  “Wel” zos iz puôs ndil. Uô kangz nuôr, thâuv iz phênhv Đăk Nia phaiz iz phênhv uô xar Đăk Ha (Đăk Glong). Chia phênhz oz jos Ting Wel, nênhs Mas nhoz xar Đăk Ha cxangz lu “Đăng’’ muôx grê tas hâur đêx, nhoz phênhv sâuv trôngz, mas hu uô Wel Đăng. Yuôr nênhs Mas nhoz xar Đăk Nia cxangz lu “Đơm” muôx grê tas đrăngs kangz, bê jos lo hu uô Ting Wel Đơm.

Iz phênhv jos nhoz sâuv têz qơưs cêr 28, langx luôv – muôs zuôr ziv hnuz ziv phuôv tsangr

Jos Ting Wel Đơm muôx 320 tsêr, yangx 1.400 tus nênhs, ntâu yangx oz bâul cxuô luz jos hur xar

Nênhs lâux K’Ngul zos nênhs pâuz lus hâur pâuk, văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs Mas jos Ting Wel Đơm

Mẫn Doanh

3,420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.