Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil): Jos bê hangr ar muôx ntâu tus njêl qông

30/05/2019 13:41 G5T+7

Trơưs ntâu tus nênhs lâul M'nông nhoz jos Sar Pa has, uô ntêx thâuv tuôx uô lax, uô têz nhoz thangx tsangv Thuâns An nhis nuôr, pêx xinhv tsinhr njiz haz ntêl lo los six ntâu tus njêl qông ntơưv ntul hangr ar lơưr ntâu ntul têz. Viv li, thâuv lus nhoz cxiv tsang jos ntơưv nuôr, nênhs lâus jos haz pêx xinhv tưz hu bê zos jos Sar Pa (muôx grê zos hangr ar muôx ntâu tus njêl qông).

Nhis nuôr jos muôx 416 tsêr, yangx 2.000 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx M’nông txir muôx 97%. Tangs nro jos muôx yangx 400 ha angr uô nox xưs li cax phê, phưx txoz, kôngz lông lur nôngz nhôngl haz phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 25 chơưx nhiax/shông.

​​​​​

Hês thôngr cêr môngl lus, cêr pangx tênhz hur jos lo cxiv tsang tar los

​​​​​​

Cax phê zos kôngz chos sâu thu nhâps tsinhv ntơưv pêx xinhv nhoz jos Sar Pa

​​​​​

Jos chos yangx 70 ha blêx lax 2 chiv/shông

​​​​​

Công trinhx thuiv lơis ntơưv jos đamv bov txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz chos

​​​​​​

Nax shông jos lo Têz qơưs zov chênhr krê lơp cxuôv đik muôl ntơưr

​​​​​

Tsôngv box M’nông tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx

Y Sơn

2,314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.