Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’lông, xar Đăk Môl, hênhx Đăk Song: Luz tsưz lux

29/11/2018 10:05 G11T+7

Trơưs nênhs lâul jos Y’Đach, minhx cxưx M’nông, thâuv ntâus tsangv tangr Phangz Cis, Mir, nênhs muôx côngz bê hur jos muôz iz luz tsưz lux chia uô suôz yangz xur tsuô pêx xinhv pâuz thâuv muôx pêv lov jêv, khuô saz los sis nênhs fêv tuôx ntâus cxuôv hav jêx jos chia jangv…

R'lông zos luz tsưz lux. Ntơưv luz tsưz zôngv uô xuôz yangz xur ntơưv, pêx xinhv tưz hu bê tsuô jos  zos R’lông, zos luz tsưz lux. Nhis nuôr, jos R’lông muôx 150 tsêr đrul yangx 800 tus nênhs, tiv zix zos nênhs M’nông. Zos lo pangz, kra khoa hocx cir thuôx lus zus tsax, chos kôngz haz sir jul uô nox uô hâuk ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz tưz ziv hlôngr yaz haz ziv hnuz truôx đuô. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos R’lông hnuz hnuôr

Bir thư chi bôs H’Rơu (tov cơưk sangz xik) kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx yaz

Iz făngz cax phê, phưx txoz, pêx xinhv tsinhv zov chênhr phuôv tsangr cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kos laz, jâuz, txir…

Nênhs kông hur jos tsinhv zus yênhx puô tus tsax lux

Nôngz nhôngl nuôr, nênhs kôngz hur jos tangz tov jaz, sơ chêr, por vêv ca phê

Nênhs M’nông hur jos zov chênhr tuôr nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Minh Huyền

3,033
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.