Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Phai Kol Pru Đăng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar

01/11/2018 14:53 G11T+7

Thâuv ntêx, jos thuôx jos Phai Kol, nhoz ntơưv ntus đêx Gia Nghiar. Uô kangz shông 1975, jos Phai Kol lo phái uô oz, iz phênhv zos jos Phai Kol, phươngx Ngha Tân (Gia Nghiar), yuôr chor txangs môngl nhoz xar Đăk Nia, cxiv tsang jos Phai Kol Pru Đăng.

Shông 1978, pux tuz nhuôs hur jos mangl chor nênhs Fulro cxuôv hav mas tsir môngl txus xar Đăk N’Drung (Đăk Song) uô nênhx. Txus shông 1986, iz cxa nênhs M’nông tror tsir lus nhoz jos Phai Kol Pru Đăng nhoz lus txus tangr nuôr. Jos Phai Kol Pru Đăng nhis nuôr muôx 145 tsêr đrul 500 tus nênhs, pêx xinhv trâu saz uô nox, uô hâuk, cinh têr phuôv tsangr, chor chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 6%.

Trơưs nênhs lâul ntơưv jos, chor lâul hu bê “Phai Kol Pru” đrul saz xangr thâuv tưs, kror tưs por lênhx muôx ntâu zangv jông lus txus pux tuz nhuôs, jêx jos njiz cêr nox kangz nhoz jông. “Đăng” nhoz sâuv ntêx, phênhz tsuô jos hâur lâul Phai Kol nhoz hur ntul đêx.

Jos muôx 23 tsêr M’nông haz 20 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs kâuv têz zos Nduôr, Zir, Môngz…nhoz

Chor chuôz zis bluô nux hur jos ziv hnuz ziv cxangz, yangx 90% chuôz zis muôx vangx tsêr truôx khor, phương tiêns nôngl seiz, môngl lus jông

Tsôngv box M’nông zov chênhr tu, chox tol nhuôsmôngl cơưv

Mẫn Doanh

3,734
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.