Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos MPôl, Xar Ðăk Môl (Ðăk Song): Jos chôngz nênhs, ntâu xinhv

20/12/2018 10:45 G12T+7

Trơưs nênhs lâul Y Lưu, thâuv ntêx, nênhs M’nông tsinhr nhoz trơưs xinhv haz iz xinhv nhoz iz jos… Iz jas, iz tus thơưx xinhv tưz nhênhx cxangz ntâu xinhv tov đrâu jos lus nhoz cênhz uô cê, phuôv vangv iz jos lux mas hu bê uô jos chôngz nênhs, ntâu xinh.

Jos MPôl nhis nuôr muôx 115 tsêr đrul 564 tus nênhs, hur ntơư tiv zix mas zos nênhs M’nông. Uô trơưs chuv trương cxiv tsang nênhx yaz, pêx xinhv hur jos tsi muôs angr, tsi tsir txangr, tsi mlôngl nênhs fêv hâuz nxuô… Tsôngv box M'nông jos MPôl trâu saz uô nox uô hâuk, phat hui văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx… Luz nênhx ntơưv tsôngv box ziv hnuz ziv tâu jông; sâu fênhx đrăngz lo  20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tangs nro jos muôx yangx 100 ha cax phê

Nênhs kôngz tsinhv chos phưx txoz haz ntông nox txir xưs li bơ, sâux riêng…

Cinh têr truôx, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv hlôngr yaz haz truôx

Nghêx uô chơưr cxuôr truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông lo tuôr tsês haz phuôv vangv

Chor nghês nhân hur jos tsinhr kra tsưr ziv khoz đruôl chiêng tsuô cxênhx hluôs

Tsêr cơưv lo cxiv tsang ddangrr pho, jos tư phôv câpx zor zux cxênhx I

A Trư

2,813
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.