Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Me Ra, xar Đăăk R’tiih, hênhx Tuy Đưc: Bê lênhx hnav

21/05/2020 14:52 G5T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu Khơi, bê Me Ra muôx puôs thâuv nzur ntơưv thangx tsangv xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) nhis hnuôr.

Thâuv ntơư, luz nênhx pêx xinhv njiz los six ntâu txov nhev, pêx xinhv tsuv tsir môngl đuô kror nhoz, tangs nro thangx tsangv tsuôs yuôr muôx li 20 tsêr M’nông. Thâuv hnuôr, iz gơưv tuz nxeik por lênhx muôx bê hu Goong cangr qơưx txov nhev tưz thor nênhs lâul chia lo siz zuôr. Uô kangz siz zuôr, oz hnav txir muôx luz nênhx vangv mênhx, tuz nhuôs pur tsêr. Oz hnav txir hnuôr tsinhv chox môngr jông tsuô jêx jos, moz tsinhr tangs, jêx jos tax tul, pêx xinhv hnox tsâu, nangr sur. Txix ntơư, oz huôr txir ntơư lo pux tuz nhuôs njênhk nhiav, tsang uô nênhs muôx côngz bê haz zuôr bê hu uô Me Ra (trơưs lus M’nông: Me zos hnav, Ra zos bê tiz nênhs; Me Ra muôx grê zos Ra hnav). Tangs tav hnuôr tsuô đuô tav, chor nênhs ntơư tưz tưx hu zus pangz nênhs uô Me Ra. Uô kangz shông 1975, pangz nênhs hnuôr tưz tsir lus uô nênhx nhoz thangx tsangv xar Đăk R’tih. Chia ndu txus lênhx hnav tưz chox môngr jông tsuô jêx jos, chor nênhs hnuôr tưz hu bê tsuô jos uô Me Ra txus hnuz hnuôr. Jos Me Ra nhis hnuôr muôx 480 tsêr, yangx 1.800 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 170 tsêr.

Cêr tuôx tsuô jos Me Ra hnuz hnuôr

Pangs đêx lo khu chia đamv bov txâus đêx tsuôk tsuô kôngz lông

Điêmv tsêr cơưv mâmx non lo cxiv tsang hur jos chia tuz nhuôs lo cơưv shuv

Tangs nro jos muôx 500 ha cax phê haz 300 ha phưx txoz

Pêx xinhv tsinhv chos 44,6 ha điêux chia sâu cxangz nhiax txas

Pux tuz nhuôs lov jêv ntưl sâu blêx chiv 2019-2020

Minh Huyền

984
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.