Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jun Juh, xar Đưc Minh, hênhx Đăk Mil

25/07/2019 14:57 G7T+7

Lus đruôl has, thâuv nzur, muôx oz cưr tix minhx cxưx M’nông môngl tov jôngr châuv nangs. Thâuv môngl txus jê ntul jôngr, oz tu puv iz tus câur lux tangz tov đang pangs angr mas oz lênhx tưz siz thangv, chia thâuv tưs câur đang pangs angr tangs sơưr li tuô.

Tos hnuz keix tưz tsi puv câur, tsuôl puv cuz câur tơưv sâuv bleiv pangs angr. Nxur saz viv tos ntêr đhâu, oz cưr tix txangr jê đuô tuô cuz, tangz sis tưz tsi puv chêr câur kror tưs. Uô kangz ntơư oz cưr tix chox cuz câur lus tsêr. Mo pư uô bâu suôr puv tsưr xinhz câur has ntơư zos cuz tsưr xinhz câur mas oz cưr tix tsuv pâuz khơưs tsês, sei hluz. Tsưr xinhz li por vêv oz cưr tix haz pangz jêx jos cxuô zangv hur luz nênhx. Tangs cis sơưr, oz cưr tix đa môngl txus tov nênhs lâul jos tsêr thangv kra jăngx lus đruôl. Uô kangz, nênhs lâul đrul pêx xinhv chox cuz câur môngl côngv. Chia ndu lus đruôl sâuv, nênhs lâul thôngx zênhv tsuô pux tuz nhuôs hu bê tsuô jos uô Jun Juh (muôx grê tas jos cuz câur). Txix ntơư, bê jos Jun Juh lo muôx tơưv haz nhoz txus nhis nuôr. Nhis nuôr jos muôx 286 tsêr đrul yangx 1.360 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box M’nông txir yangx 90%.

Chor shông jê nuôr, tsôngv box M’nông nhoz jos Jun Juh chos phưx txoz chia phuôv tsangr cinh têr

Pux tuz nhuôs chos blêx chiv ntux cuz 2019

Cangr shênhv jâuz nox muôx đrăngs lax, pêx xinhv phuôv tsangr zus tsax cxu

Pêx xinhv lo sir zôngv đêx nyaz huv vêv xinhz

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis M’nông tưz uô lo tsêr đangr pho

Y Sơn

3,178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.