Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jâng Kriêng, xar Quảng Tân, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

06/08/2020 11:17 G8T+7

Trơưs iz cxa nênhs ntâu shông hur jos has, Jâng Kriêng zos bê iz tus hangr đêx ntưl đhâu thangx angr muôx njir tax tul hur jos nhis hnuôr.

Xuz thơưx, iz cxa tsêr nênhs M’nông nhoz jos Bu Ndrong (kuz), xar Quảng Tân (Tuy Đưc) tuôx uô têz. Uô kangz ntơư tiz nênhs nhoz ntâu kror qơư tuôx uô hnox nhoz ntơưv hnuôr. Txul shông 2009, puv luz nênhx ntơưv pêx xinhv nhoz hnuôr truôx haz phuôv tsangr mas chinhr cuênx tưz cxiv tsang jos yaz, zuôr bê tus hangr đêx Jâng Kriêng hu bê trâu jos.

Jos Jâng Kriêng nhis hnuôr muôx 139 tsêr, 680 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx yangx 60%.

Jos uô jông hâux lưv cxênhz tangr moz kang đơưz (shênhv đuôz tsov hli 7/2020)

Iz chik câuv jos Jâng Kriêng hnuz hnuôr

Pêx xinhv lo zov chênhr njuôl, khu moz đinhx cix

Tangs nro jos muôx 140 ha cax phê

Ntâu chuôz zis đâux tư zuôr yêz công nông chia pangz mangx uô hnox uô hâuk

Chuôz thênhx truôx, iz cxa chuôz zis tưz leix kuô tsêr, cxiv tsang tsêr yaz, lux đangr đuô

Minh Huyền

3,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.