Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ja Ri, xar Ðăk Môl, hênhx Ðăk Song: Ntông phangx khuv

13/12/2018 14:01 G12T+7

Trơưs chor nênhs lâul has, thâuv ntêx, nênhs M’nông tsinhr uô nênhx hnuz kror nuôr, hnuz kror u, tsi tsuôx jêx jos iz kror.

Iz cxa nênhs M’nông thâuv môngl txus iz luz trôngz saz nyuô thuôx xar Thuâns An (Đăk Mil) chia nhoz uô jos mas puv iz tus ntông phangx khuv lux hênhr mas tưz tsês tus ntông ntơư chia côngv, thor cuôs jêx jos lo nox kangz nhoz jông. Txix ntơư, pêx xinhv ntơưv nuôr tưz hu bê tsuô jos tas Bu Jri (nhis nuôr hu uô jos Ja Ri), muôx grê tas jos ntông phangx khuv.

Shông 1978, tangs nro jos tsir lus nhoz ntơưv jos Ja Ri, xar Đăk Môl (Đăk Song) txus nhis nuôr. Jos Ja Ri nhis nuôr muôx 204 tsêr đrul yangx 990 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông, Ê đê txir 90%. Lo Têz qơưs zov chênhr đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx, kra khoa hocx cir thuôx cênhz gruôl uô nox uô hâuk mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv truôx.

Shông 2018, lo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang qox hur plơưr jos, bov đamv tsuô thâux kôngz lông haz môngl lus zôngx ziv

Tuz nhuôs hur shông lo môngl cơưv cxix cxuô

Jos lo đâux tư cxiv tsang pangs đêx, bov đamv tsâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz lông

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo muôx 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis nênhs M’nông hur jos tưz muôx luz nênhx truôx, vangx tsêr đangr pho

A Trư

2,950
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.