Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ja Rah, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô

03/10/2019 10:26 G10T+7

Trơưs nênhs lâul Y Xuên, thâuv ntêx jos Ja Rah nhoz cênhz đuô luz jos ntơưv xar Nâm Nung nhis nuôr.

Hur ntu ntâus tsangv, ntâu canr bôs, chiênr sir haz tsôngv box minhx cxưx M’nông tưz uô cê ntâus tsangv por vêv jêx jos. Suôz fov, suôz bôngs nhâuv hênhr hur ntâus tsangv uô tsuô ntâu zangv tsax kul xưs li muôs lưx, câur, buô têz… nxei, đha tsir luôv lus cxuô kror. Thâuv đha tsir, iz tus tsax kul tưz đha zuôv cêr môngl “tsêr tos shang” ntơưv tax đrăngs ntơưv kuôl pux nênhs M’nông. Haz tus tsax nuôr tưz tsux tuôv trâus sâuv plăngz iz tus pux hai nhuôs uô tus nhuôs tơưv tov đrâu, hos lênhx nav chês tuôs kias uô kangz ntơư. Tov kangz tus nhuôs hluz lus, cxiv tsang chuôz zis, nênhs lâul hur jos haz pêx xinhv tưz phaiz jos yaz haz hu bê jos uô Ja Rah (muôx grê hu tas tsux tuôv).

Hur ntu ntâus tsangv tir Mir, jos Ja Rah nhoz hur Thangx tsangv căn cưr cach mangs B4. Nuôr zos qơư uô nox, zus, thair an toanx tsuô canr bôs ntơưv xênhr Quangv Đưc haz Liên khu 5. Nhis nuôr jos muôx 238 tsêr, yangx 1.040 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir jê 90%.

Tax đrăngs lax jos Ja Rah, kror qơư cênhz đrul lus đruôl tus kuôl pux nhoz “tsêr tos shang” mangl tsax kul tsux tuôv trâus plăngz

Pangs đêx Đăk Mhang krur nhis lo đâux tư khu đuô, muôx txâus đêx tsuôl tsuô kôngz lông

Cax phê zos kôngz chos tsinhv hur jos muôx yangx 200 ha

Tsêr văn hoar côngs đôngx hur jos đangr pho chia tsov cưv cxuô cxhôv cơưv chei, sinh hoax văn hoar văn nghês

Tuz nhuôs minhx cxưx M’nông lo môngl cơưv ntơưr

Nênhs lâul Y Xuên (sangz lâux) kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr tsês nghêx kra ndâu truênx thôngr

Y Sơn

2,659
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.