Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ja Lú, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos shênhv đuôz poz jêz

26/06/2020 15:08 G6T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu Bĩnh, thâuv ntêx, nênhs M’nông tsinhr môngl tov hangr jôngr lơưr tuô tsax kus. Muôx iz jas, muôx iz lênhx pêx xinhv môngl hangr jôngr lơưr nangs (tsax), viv cuz saz xangr tuo lo nangs mas lênhx nênhs nuôr tưz “uô tsâus muôl (kror muôl txaix)” puv jêv juôl iz tus tsax sơưr val tov xuz ntêx, zơưv ntang nênhr tuô tus tsax.

Uô kangz tuô tangs, zơưv txangr jê jos seiz tek tsi zos tsax kus mas zos iz njưx jêz lux. Thâuv tror kangz lus hur jos, lênhx nênhs lơưr nangs ntơư tưz has kra jas môngl lơưr nangs, tuô zuôv cêr  iz njưx jêz lux tsuô cxuô lênhx mlôngl. Txix ntơư txus hnuôr, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô jos hu uô Ja Lú. Trơưs lus M’nông: Lú zos poz jêz. Jos Ja Lú nhis hnuôr muôx 133 tsêr, 585 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 72 tsêr.

Cêr môngl tsuô jos Ja Lú hnuz hnuôr

Jos muôx li 1km cưx đêx chia pangz mangx đêx tsuô chos yangx 10 ha blêx lax

Tsôngv box M’nông tưz pâuz tênhr zuz chia txu chi phir zuôr zuz cax phê

Iz făngz ntông cax phê, điêux pêx xinhv tsinhv chos cxangz bơ, sâux riêng... chia cxang nhiax txas

Kuôl pux M’nông zov chênhr kra-cơưv nghêx ntul ntâuz txaix lâul

Tsưr jos Điểu Bĩnh (tov cơưs sangz lâux) kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs

Minh Huyền

3,662
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.