Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Sra, xar Đăk Găn, hênhx Đăk Mil

27/06/2019 10:34 G6T+7

Trơưs zơưv Y Krơt, Tsưr jos Đăk Sra, thâuv ntêx, iz pangz nênhs M’nông Preh uô nênhx nhoz thangx tsangv hangr đêx Đăk Sra (nhis nuôr thuôx thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô), tangz sis viv ntâus tsangv pangz nênhs nuôr tuôx uô nênhx nhoz Đưc Lâps haz uô kangz ntơưv txangr lus xar Đăk Gănx cxiv tsang jos yaz. Chia tuz nhuôs, jêx jos ndu txus hâur pâuk thâuv ntêx nhoz mas nênhs lâul jêx jos haz pêx xinhv tưz zuôr bê tus hangr đêx Đăk Sra chia hu bê tsuô jos.

Nhis nuôr jos Đăk Sra muôx 73 tsêr đrul yangx 330 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir  95%. Cinh têr ntơưv jos tiv zix zos uô kôngz lông xưs li cax phê, phưx txoz, cxuô zangv kôngz lông haz zus tsax cxu, kei us. Shông 2018, sâu fênhx đrăngz lo muôx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsôngv box minhx cxưx M’nông jos Đăk Sra uô angr, chos kôngz chiv ntux cuz

Kôngz lông lur nôngz nhôngl zos iz hur chor kôngz chos tsinhv ntơưv jos đrul angr muôx yangx 70 ha

 

Pêx xinhv zus keiz chia cxangz nzir nhiax txas tsuô chuôz zis

Lo Têz qơưs pangz công trinhx đêx tox tsongs, pêx xinhv hur jos tưz muôx đêx nyaz sir zôngv

Tsêr Y têr xar uô jông njuôl, khu moz tsuô pêx xinhv

Iz chik câuv jos Đăk Srai hnuz nuôr

Y Sơn

2,866
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.