Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Săk, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil

11/07/2019 14:17 G7T+7

Iz cxa nênhs lâul nhoz jos Đăk Săk has, thâuv nzur nênhs M’nông nhoz tiv zix mas thangx tsangv Đưc Lâps (thix trânr Đăk Mil, hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv uô tsangv uô tros mas jêx jos ntơưv nênhs M’nông tsir môngl tsuô ntâu thangx tsangv chia uô nênhx, cxiv tsang jêx jos.

Ntơưv thangx tsangv uô nênhx nhoz yaz muôx tus hangr đêx Đăk Săk ntưl đhâu. Chia pux tuz nhuôs, jêx jos ndu lus hâur pâuk, pêx xinhv ntơưv nuôr tưz zuôr bê hangr đêx  Đăk Săk hu tsuô jos.

Nhis nuôr, jos Đăk Săk muôx 197 tsêr muôx 900 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box  M’nông txir 80%. Pêxxinhv tưz pâuz đâux tư lus tu kôngz lông, cxangz nde sâuv iz đeiv angr. Hur ntơư cax phê, phưx txoz zos kôngz chos zov chênhr angr chos muôx li 110 ha. Luz nênhx ntơưv tsôngv box nhoz jos Đăk Săk muôx ntâu hlôngr yaz, chuôz zis pluôs txu grêl txix 3 – 5 tsêr iz shông.

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv hur jos muôx 100 ha

​​​​

Tsôngv box M’nông chos poz cưs chia cxangz kôngz tsuô chuôz zis

Pêx xinhv bangx zur chos blêx chiv ntux cuz

​​​​​

Hês thôngr cêr môngl lus, pangx tênhz hur jos lo Têz qơưs cxiv tsang iz tuôv cxix

Tsêr văn hoar côngs đôngx zos qơư sinh hoax văn hoar ntơưv pêx xinhv

​​​​

Kuôl pux hur jos tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Y Sơn

2,964
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.