Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan, thix xar Gia Nghiar: Sưx tich txir coc

22/11/2018 10:29 G11T+7

Bê jos Đăk R’moan muôx hâur pâuk ntơưv sưx tich txir coc. Sưx tich has mas, thâuv ntêx muôx 2 txir tuz tsinhr môngl lơưr nangs hangr jôngr. Iz hnuz thâuv môngl lơưr nangs, njiz iz tsoz ntông coc sâuv trôngz.

Oz txir tuz su haz đê chor txir coc sar pôngz hur hâur pâuk nox. Nox tangs, oz tus môngl đrăngs hangr hâuk đêx haz tsi pâuz li ziv hâuk đêx ziv nor kangz jiz đuô cxuô jas. Puv li, oz tu chul đêx hur trăngx xu nênhr kang lus tsuô chuôz zis hâuk cênhz. Iz tangs mo, cxuô lênhx hur tsêr mangl tuôs. Tangs cis nzur hnuz kangz, nênhs lâul hur jos tuôx nul, nrar hâur pâuk li changs tuôs. Oz txir tuz has kra chor lus tsuô nênhs lâul hur jos haz cxuô lênhx nôngl. Nôngl tangs nênhs lâul hur zưl oz txir tuz “truôv âur” ntiv đêx hur trăngx xuz nênhr muôx yuôx lov uô cxuô lênhx tuôs.    Cênhz ntơư, nênhs lâul hur jos tưz hu bê tus đêx cưs oz txir tuz kang đêx uô Đăk R’moan. Đăk zos hangr đêx, R’moan zos txir coc – muôx grê tas hangr đêx txir coc. Uô kangz muôx tơưv xênhr Đăk Nông, oz jos N’Drung Ja haz Ja Tônh lo sâu uô iz luz jos, thôngx zênhv zuôr bê tus đêx Đăk R’moan hu bê tsuô jos tưz xưs li bê xar nhis nuôr.

Jos Đăk R’moan nhis nuôr muôx 165 tsêr đrul 590 tus nênhs

Chor hnuz nuôr, pê xxinhv tox tsongs sâu kôngz, chêr biênr, por vêv cax phê

Tsôngv box M’nông jos Đăk R’moan tsinhv phuôv tsangr zus nhux đăngs

Tsêr mâmx non lo cxiv tsang đangr pho, uô zôngx ziv tsuô nhuôs môngl cơưv, uô si

Ntâu hoatx đôngs văn hoar, văn nghês, thêv zux thêv thos, sinh hoatx côngs đôngx lo tsov cưv ntơưv tsêr ntêr truênx thôngr hur jos

Tsôngv box M’nông tuôr nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv zus minhx cxưx

Mẫn Doanh

2,869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.