Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk R’la, xar Đăk N’Drot, hênhx Đăk Mil

31/07/2019 18:39 G7T+7

Trơưs zơưv Y Vit, Tsưr jos Ðăk R'la, thâuv nzur muôx iz tus nênhs hluôs hur jos mangl moz nhangr haz tuôs. Uô kangz ntơư chuôz zis, cưr tix tưz muôz lol hur kangz tsêr tsangr ntơưv chuôz zis.

Muôx li iz hli uô kangz, hur kangz tsêr tsangr tuôx iz tus shôngz khâuz pâuk (nênhs M’nông hu uô Băng R'la). Viv xangr mas tus shôngz khâuz pâuk zos sơưr chêr ntơưv tus nênhs tưz tuôs mas nênhs lâul hur jos tưz uô lêr côngv, has tsuô cxuô lênhx hur jos tsi lo nox zangv njuôl shông lur ntơưv tus shôngz khâuz pâuk nuôr. Txix ntơư nênhs lâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê tus đêx ntơưv jos haz tus shôngz khâuz pâuk chia hu bê tsuô jos tas Ðăk R'la.

Jos Ðăk R'la nhis nuôr muôx 105 tsêr, yangx 1.000 tus nênhs, tsôngv box M’nông muôx 90%. Pêx xinhv hur jos phuôv tsangr cinh têr zos chos kôngz xưs li cax phê, phưx txoz, hoa maux haz zus tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Nhuôs zâu nhoz jos Đăk R’la lo cxuô cxênhx chinhr cuênx zov chênhr, tos điêux ciêns chia chor cưr môngl cơưv ntơưr

Nênhs M’nông krê cxang angr jê hâur đêx chia chos blêx lax

Iz cxa chuôz zis tsinhv chos sâux riêng…

...haz khơưz pangs zus njêl chia cxang thu nhâps tsuô chuôz zis

Pangs thuiv lơis jos Đăk R’la tangz tov lo khu chia ntiv đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz chos hur cheix ntux kruôr

Y Sơn

3,285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.