Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Lap, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil

04/07/2019 10:01 G7T+7

Trơưs chor nênhs lâul M'nông, thâuv nzur jos Đăk Lap côngv uô cê cênhz jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tangz sis muôx ntâu lênhx hur jos tuôx nho uô nox iz puôs ndis thangx tsangv ntơưv nuôr mas chinhr cuênx trôngx qơư tưz cxiv tsang jos yaz.

Ntơưv jos muôx iz luz pangs đêx, pêx xinhv tuôx ntâus lo njêl los six ntâu mas tưz hu bê tsuô luz pangs nuôr hu uô Đăk Lap (Đăk zos đêx,   Lăp môngr). Viv li, thâuv lus nhoz cxiv tsang jêx jos ntơưv nuôr, nênhs lâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê luz pangs Ðăk Lap chia hu bê tsuô jos.

Nhis nuôr, jos Đăk Lap muôx 105 tsêr, yangx 470 tus nênhs. Hur ntơư, 95% zos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông haz Zir, langl. Nôngz nhôngl đhâu, jos tưz lo chinhr cuênx trôngx qơư zov chênhr đâux tư uô cêr môngl lus, pangx tênhz… kra tsưr ziv chos kôngz, zus tsax, tox điêux ciêns tsuô tsôngv box phuôv tsangr cinh têr, cxang ndê luz nênhx.

​​​​​​​​​​​

Cêr môngl thangx tsangv uô nox tangz tov lo Têz qơưs đâux tư uô chia cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr

Thangx tsangv vangx xoaix ntơưv pangs Đăk Lap tưz zos kror qơư su ntơưv ntu ju lix “Suô đror ntơưv ntiax têz” ntơưv Công viên đias tsât Đăk Nông

​​​​​​​​​​​

Tsêr văn hoar lo đâux tư cxiv tsang đangr pho đap ưngr nhu câux cơưv shuv côngs đôngx ntơưv pêx xinhv

​​​​​​​

Jos muôx li 15 ha phưx txoz

​​​​​​​​​​​​

Tsôngv box minhx cxưx M’nông chos blêx lax chiv ntux cuz

Y Sơn

2,853
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.