Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil

13/06/2019 14:57 G6T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Ðăk Gănx has, thâuv Phap tsinhv nhoz ntâu luz jos nênhs M’nông nhoz tox tsongs ntơưv thangx tsangv Đưc Lâps (trung tâm hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv mangl cxuôv hav tsangv tros haz tsi txâus angr uô nox mas iz chor nênhs M’nông tưz môngl xar Đăk Gănx nhis nuôr chia cxiv tsang jos yaz.

Zos ntơưv thangx tsangv cxiv tsang jos muôx iz tus đêx ntưl đhâu mas chor nênhs nuôr khênhx siz tos chia uô cê đhâu đêx. Txix ntơư nênhs lâul hur jos tưz hu bê tsuô jos zos Ðăk Gănx, Ðăk zos hangr đêx, hos Gănx zos tos, muôx grê tas siz tos ntơưv hangr đêx. Nhis nuôr jos muôx yangx 136 tsêr đrul muôx li 530 tus nênhs, tsôngv box M'Nông txir yangx 90%. Chia truôx qơư nhoz, ntâu chuôz zis hur jos tưz trâu saz uô nox, krêz lo yangx 60 ha angr chia uô nox. Iz făngz chos tiv zix zos blêx lax, tâuv, poz cưs,… pêx xinhv tưz chos yangz phưx txoz, cax phê, zus nhux đăngs chia cxangz nzir thu nhâps. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv muôx đuô, chor chuôz zis pluôs nhis nuôr tsuôs yuôr 10 tsêr.

​​​​​​​

Chor shông jê nuôr, pêx xinhv jos Đăk Gănx tưz krêz lo yangx 60 ha angr chia cho kôngz xưs li blêx lax, tâuv, poz cưs…

Hnuz six ntux cuz ntơưv nhuôs zâu nênhs M’nông jos Đăk Gănx

​​​​​​​

Tsêr văn hoar côngs đôngx xar Đăk Gănx lo cxiv tsang ntơưv jos chia zôngx ziv tsuô pêx xinhv sinh hoatx

Pêx xinhv phuôv tsangr nghêx zus mur zuôr jiz

​​​​​​​

100% cêr môngl lus hur plơưr jos lo luôv cxeik, luôv mox nhex

​​​​​​​​​​​

Tangs nro jos nhis nuôr muôx li 50 tus nhux đăngs grax

Y Sơn

2,553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.