Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Choih, xar Đưc Xuên, hênhx Krông Nô: Jos muôx ntâu xuôz jêz

28/11/2019 14:28 G11T+7

Nênhs lâul Y Sur, nhoz jos Choih has, thâuv ntêx nênhs M’nông Preh tưz uô nênhx nhoz ntêr lus ntơưv jos Choih. Hur ntâus tsangv tir Mir, pêx xinhv hur jos tưz txir môngl nhoz thangx tsangv xar Nâm Nung uô hnox haz zangv bôngs tsangv tros. Uô kangz têz qơưs tax tul, pêx xinhv nhoz chia ntơưv xar Nâm Nung. Txus shông 1990 pêx xinhv li tror txir lus nhoz jos Choih.

Trơưs nênhs lâul Y Sur, viv angr thangx tsangv pêx xinhv nhoz haz angr uô hnox ntơưv pêx xinhv muôx xuôz jêz ntâu mas jos lo hu Choih (trơưs nênhs M'nông Preh, Choih muôx grê zos xuôz jêz).

Jos Choih nhis hnuôr muôx 110 tsêr, 448 tus nênhs, tsôngv box M'nông txir  80%. Pêx xinhv uô hnox tiv zix mas zos cax phê, ntông hnox txir, kôngz lông xưs li blêx, poz cưs, tâuv... Shông 2019, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv nênhs M’nông nhoz jos Choih

Nênhs kôngz jos Choih trâu saz uô angr, chos blêx chiv ntux tsâux cuôs huv six

Chor shông jê hnuôr, ntâu chuôz zis M’nông, Chu tưz phuôv tsangr ntông hnox txir muôx yangx 50 ha

Cêr môngl thangx tsangv uô hnox lo luôv mox nhex, pêx xinhv môngl lus zôngx ziv đuô

Pêx xinhv côngv saz, trâu saz siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv trôngx qơư

Y Sơn

2,391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.