Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Pah, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Jos tus nôngl lux ntêl keiz

07/03/2019 15:53 G3T+7

Trơưs nênhs lâul Y Dung nhoz jos Bu Pah, thâuv nzur, muôx iz pơưk nênhs M’nông kror cxiv tsang jos tov hangr jôngr mas muôx iz tus nôngl lux hênhr tsinhr lus tsi tsês ntêl tangs tangs keiz ntơưv pêx xinhv hur jos.

Nênhs lâul hur jos thâuv ntơư zos Y Srônh tưz hu tuz hluôs hur jos chia môngl châuv haz tuô tuôs tus nôngl ntơư. Viv li uô kangz ntơư, nênhs lâul thôngx zênhv cênhz pux tuz nhuôs hu bê tsuô jos zos Bu Pah (muôx grê tas jos Nôngl ntêl keiz). Txix ntơư, bê jos Bu Pah lo muôx tơưv haz nhoz txus nhis nuôr.

Jos Bu Pah nhis nuôr muôx 180 tsêr đrul yangx 1.350 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 30%. Jos muôx angr li 920 ha; cxuô zangv kôngz chos tsinhv xưs li cax phê, phưx txoz, cam cuit, đuô li hoa maux. Sâu fênhx đrăngz lo yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tangs nro jos muôx 280 ha cax phê

Cam, cuit lo pêx xinhv chos muôx yangx 30 ha angr

Pêx xinhv tsinhv chos yangx 30 ha hoa maux xưs li tâuz, jâuz njuôz, điz…

Pangs đêx lo đâux tư cxiv tsang

Cêr môngl thangx tsangv uô hnox lo luôv mox nhex, cxeik chia pêx xinhv  môngl lus

Tsôngv box M’nông hur jos tsinhv muôx 1 pangz văn nghês haz tsês lo 1 bôs chiêng lâul

Nghês nhân hur jos tsinhv tuôr tsês lo ntâu grei sênhr chêr, gâux haz nhax cus lâul xưs li cuz tưs, trăngx…

Minh Huyền

4,211
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.